• این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

تو عشقه مني...تو جونه مني..!!!

  • شروع کننده موضوع barfi
  • تاریخ شروع

barfi

♡ ftmh ♡
همراه انجمن
ارسال ها
22,450
لایک ها
61,003
سن
21
محل سکونت
رفسنجان
#1
ﻣﺜﻼ ﺧﻮاﺳﺘﻦ ﺑﮕﻦ ﻣﺎ loud out laugh ﺑﻪ ﺟﺎی :280: اﯾﻦ ﺧﺎرﺟﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﮐﻠﻤﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﺒﺘﮑﺮﯾﻢ اﻣﺎ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن اﯾﺮان زﻣﯿﻦ ﺑﺎ اﺑﺪاع ﺧﺨﺨﺨﺨﺦ ﺑﻪ ﺟﺎی ) ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺑﻪ (:smile: ﺧﺪاﯾﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪﯾﻢ ﺧﺪا ﺧﯿﺮت ﺑﺪﻩ!! ( ﻧﻘﺸﻪ دﺷﻤﻨﺎن رو ﻧﻘﺶ ﺑﺮ آب ﮐﺮدﻧﺪ

ﻫﻤﯿﺸﻪ ﯾﻪ اﯾﻤﯿﻞ ﻧﺨﻮﻧﺪﻩ ﺗﻮ اﯾﻨﺒﺎﮐﺴﻢ ﻣﯽ زارم، ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل آدم ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮدش ﺑﻪ (:smile: زﻧﺪﮔﯿﺶ ﻫﯿﺠﺎن ﺑﺪﻩ

ﯾﮏ ﺷﺒﺎﻫﺖ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﻬﻨﺪس ﻫﺎی ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ و دﮐﺘﺮﻫﺎ ﻫﺴﺖ و اوﻧﻢ اﯾﻨﻪ ﮐﻪ ... از ﻫﺮ ﭼﯽ ﺳﺮ در ﻧﻤﯿﺎرن ﻣﯽ ﮔﻦ وﯾﺮوﺳﻪ

!ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎم اﯾﻨﻪ ﺑﺮم ﺗﻮ ﭘﺎرک ﺑﺸﯿﻨﻢ ﮐﻨﺎر ﯾﻪ دﺧﺘﺮ زول ﺑﺰﻧﻢ ﺗﻮ ﭼﺸﻢ دﺧﺘﺮﻩ ﺑﻌﺪ دﺧﺘﺮﻩ ﭘﯿﺶ ﺧﻮدش ﺑﮕﻪ اخ ﺟﻮن ﺷﻮووﻫﺮ!ﭼﻘﺪر ﺧﻮﺷﺘﯿﭙﻪ!ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﻟﯿﺎﻗﺘﺸﻮ دارم!ﺑﻌﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺎد ازم ﺑﭙﺮﺳﻪ ﺑﺒﺨﺸﯿﺪ ﻋﺎﻏﺎ اﺳﻢ ﺷﻤﺎ ﭼﯿﻪ؟ﻓﻮرا ﺑﮕﻢ ﺷﻤﺎ درﻣﻘﺎﺑﻞ دورﺑﯿﻦ ﻣﺨﻔﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ!وﻗﺘﯽ اون دارﻩ دﻧﺒﺎل دورﺑﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﺮدﻩ،ﻣﻦ ﺗﻮی اﻓﻖ ﻣﺤﻮ ..ﺑﺸﻢ

ﻣﯿﮕﻤﺎااااااااااااااااااااااااااا ...ﺑﻬﻢ ﻣﯿﺰﻧﯿﺪ ، ﻧﻪ ﺣﺮص ﺑﺨﻮرﯾﺪ ،ﻧﻪ ﻏﺼﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ،ﻧﻪ ﻓﺤﺶ ﺑﺪﯾﺪ Gf ﯾﺎ BF وﻗﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺰارﯾﺪ ﺑﺮﻩ. ﻓﻘﻂ دو ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻬﺶ اس ام اس ﺑﺪﻩ: داری ﯾﻪ ﭼﻨﺪﺗﺎ اس ام اس ﻋﺎﺷﻘﻮﻧﻪ؟ ﻻزم دارم

ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎم اﯾﻨﻪ ﺑﺮم ﺗﻮ اﻓﻖ ﯾﻪ ﮐﺎﻓﯽ ﺷﺎپ ﺑﺰﻧﻢ،...ﻫﺮﮐﯽ ﻣﯿﺎد اوﻧﺠﺎ ﻣﺤﻮ |: .. ﺑﺸﻪ ﯾﻪ ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﮐﻨﻪ

رو ﭘﺎﮐﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻋﮑﺴﻪ دﻟﻮ ﺟﯿﮕﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯿﺰﻧﻦ ﻣﺎرو ﺗﺮک ﺑﺪن! د اﺧﻪ ﻣﺸﺘﯽ ﻣﺎ ! اﮔﻪ دﻟﻮ ﺟﯿﮕﺮﻣﻮن ﻧﺴﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﺘﻪ ﺳﯿﮕﺎر ﻧﻤﯿﺮﻓﺘﯿﻢ ﺑﺮو از ﺧﺪا ﺑﺘﺮس

رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮداری اﻋﻼم ﻛﺮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻓﻖ ﺗﻜﻤﯿﻠﻪ؛ ...ﺑﺮﯾﺪ ﯾﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﯿﺪ ﺟﻮون ﻣﺎدرﺗﻮن

ﻣﻦ آﺧﺮﺷﻢ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪم ﻓﻠﺴﻔﺶ ﭼﯿﻪ ﮐﻪ ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ی ﻋﺮوﺳﯽ ﻫﺎ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﺑﺎ ﺷﻠﻮار ((:smile: ﻟﯽ و ﭘﯿﺮﻫﻦﻗﺮﻣﺰ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ از ﻫﻤﻪ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺮﻗﺼﻪ

... آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﻓﻖ اﻓﻖ ﺳﺎدﻩ ﻣﺘﺮی 750 ﺗﻮﻣﻦ اﻓﻖ ﺑﺎ دود و ﺟﻠﻮﻩ ﻫﺎی وﯾﮋﻩ ﻣﺘﺮی 950 ﺗﻮﻣﻦ اﻓﻖ و اﺑﺮ و ﺣﻮری ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻣﺘﺮی 1.200 ﺗﻮﻣﻦ

. ﻫﺮ وﻗﺖ دﻟﻢﻣﯿﮕﯿﺮﻩ ﻣﯿﺮم ﺳﺮ ﭘﯿﺎﻧﻮم ...ﺑﻌﺪش ﻣﯿﺒﯿﻨﻢ ﭘﯿﺎﻧﻮ ﻧﺪارم ﺑﺮﻣﯿﮕﺮدم رو ﻣﯿﺰ ﺿﺮب ﻣﯽ زﻧﻢ.

ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻣﻢ . . . . . . . ﮔﻢ ﺷﺪﻩ از ﯾﺎﺑﻨﺪﻩ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﻨﺪازﻩ ﺻﻨﺪوق ﺻﺪﻗﺎت.
 
ارسال ها
2,813
لایک ها
7,374
محل سکونت
مازندران
#3
مرسی برفی
:11::11::11::11::11::11::11:
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﻬﺮداری اﻋﻼم ﻛﺮد ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻓﻖ ﺗﻜﻤﯿﻠﻪ؛ ...ﺑﺮﯾﺪ ﯾﻪ ﺟﺎی دﯾﮕﻪ ﻣﺤﻮ ﺑﺸﯿﺪ ﺟﻮون ﻣﺎدرﺗﻮن
یه وقت باور نکنین هنوز ظرفیت داره دارن جو سازی میکنن ........
 

MHK1372

I,R.I.B
ارسال ها
4,286
لایک ها
5,971
سن
25
محل سکونت
طهران
#6
بسته سیگاره باحال بود...
والا به قرآن...
من این عکسا میبینم بیشتر تمایل پیدا میکنم یه نخ دیگه بکشم
البته بگم من سیگار میکشم واسه صدام که تن صدام بهتر شه چون با صدام کار میکنم...نه واسه این عشق و بچه بازیا
 
بالا