1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

تمام اتفاقات بدن شما در طول 24ساعت

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 28, 2013 در انجمن دانستنی های پزشکی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭽﻮﻗﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺘﯽ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ در ﻃﻮل ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر ﺳﺎﻋﺖﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﯿﻢ ﺑﺪن ﻣﺎ ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و درﮐﻞ در ﻃﻮل ﯾﮏ روز ﮐﺎﻣﻞ در ﺑﺪن ﻣﺎ ﭼﻪ اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ! اﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦﻣﻮﺿﻮع ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺪن و ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ دارد. از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺷﻤﺎ دوﺳﺘﺎن ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ ﭘﺲ ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺮای ﻣﺮور ﮔﺎم ﺑﻪ ﮔﺎم اﯾﻦاﺗﻔﺎﻗﺎت ﺑﺎ ... ﻣﺎ ﻫﻤﺮاﻩ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺶ ﺻﺒﺢ: ﺑﺎ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﯿﺪرو ﮐﻮرﺗﯿﺰون، اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺑﯿﺪار ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺪنﺑﻄﻮر آﻫﺴﺘﻪ ﺧﻮدش را ﺑﺮای ﺑﯿﺪار ﺷﺪن آﻣﺎدﻩ ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﯽ آﯾﺪ وﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ روزاﻧﻪ ﻣﺎ ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ .و اﻧﺮژی ذﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن در ﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺖ ﺻﺒﺢ: ﻫﻨﻮز ﺑﺪن ﺿﻌﯿﻒ اﺳﺖ، ﭘﺲ وﻗﺖ ورزش ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ورزش ﻓﻘﻂﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻓﺸﺎر وارد ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﺟﺎی ورزش ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺨﻮرﯾﺪ ﭼﻮن دﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﻮارش در اﯾﻦ زﻣﺎنﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﺎر .ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺸﺖ ﺻﺒﺢ: ﻣﻘﺪار زﯾﺎدی ﻫﻮرﻣﻮن در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﺮﺷﺢ ﻣﯿﺸﻮد. ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻨﮓ ﺷﺪن ﻋﺮوق ﻣﯽ .ﺷﻮد ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻪ ﺻﺒﺢ: ﺑﺪن ﺳﻔﺖ وﺳﺨﺖ ﺑﯿﺪار اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی زﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎردارد. در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز .ﺑﻪ ﺗﺰرﯾﻖ ﻫﺮ آﻣﭙﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪﻋﻮارض ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺰرﯾﻖ آﻣﭙﻮل در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽ رﺳﺪ و ﺑﺪن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺷﻌﻪ .اﯾﮑﺲﻣﻘﺎوم اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ دﻩ ﺻﺒﺢ: ﺳﺎﻋﺘﯽ ﮐﻪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﻮدش ﻣﯽ آﯾﺪ و اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺪن اﻧﺮژیزﯾﺎدی را در اﺧﺘﯿﺎر دارد و ﺣﺮارت ﺑﺪن ﺑﺎﻻﺳﺖ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺘﻬﺎی دﻩ ﺗﺎدوازدﻩ اﺣﺘﻤﺎل ﺳﮑﺘﻪ ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ .ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﺎزدﻩ ﺻﺒﺢ: ﺑﺪن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ و زﻣﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار دارد. ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ و ﻣﯿﺰان ﮔﺮدشﺧﻮن ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ ای ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻗﻠﺒﯽ اﮐﺘﺮوﮐﺎردﯾﻮ ﮔﺮاﻓﯽ(اﺷﺘﺒﺎﻫﺎﺗﯽ رخ ﺑﺪﻫﺪ و اﮔﺮ) ﻣﺸﮑﻠﯽ در ﻗﻠﺐ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ دﯾﺪﻩ ﻧﺸﻮد. ﺑﺪنﮐﺎﻣﻼً آﻣﺎدﻩ اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ رﯾﺎﺿﯽ و .ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎ را ﺣﻞ ﮐﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دوازدﻩ ﻇﻬﺮ: دﻗﺖ اﻓﺮاد ﮐﻢ و اﻧﺴﺎن دﭼﺎر ﺧﻮاب آﻟﻮدﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪﻩ زﯾﺎدﺗﺮﺷﺢ .ﻣﯿﺸﻮد و ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﺮای ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪناز ﻣﻌﺪﻩ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯿﺸﻮد. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻧﯿﻤﺮوزی دارﻧﺪ ﺣﺪوداً ﺗﺎ ﺳﯽدرﺻﺪ ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ ﻗﻠﺒﯽ .در آﻧﻬﺎ ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﯿﺰدﻩ: ﺑﺪن از ﺗﺐ وﺗﺎب ﻣﯽ اﻓﺘﺪ. ﺑﻬﺮﻩ وری در اواﺳﻂ روز ﺑﯿﺴﺖ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪاﻣﯿﮑﻨﺪ. ﻫﻤﻪ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ. در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻘﻂ ﮐﯿﺴﻪﺻﻔﺮا اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ .ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺸﻐﻮل ﻫﻀﻢ ﻏﺬای ﻧﯿﻤﺮوزی اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎردﻩ: اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﺑﺮوز ﻣﯿﮑﻨﺪ ﭼﻮن ﻓﺸﺎر و ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد. ﺑﺮایاﻓﺮادی ﮐﻪ از دﻧﺪاﻧﭙﺰﺷﮑﯽ ﺗﺮس دارﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن اﺳﺖ ﭼﻮن اﻓﺮاد در اﯾﻦﺳﺎﻋﺖ ﮐﻤﺘﺮ اﺣﺴﺎس درد ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎ ﺳﯽ دﻗﯿﻘﻪ اداﻣﻪ ﺧﻮاﻫﺪ .داﺷﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺎﻧﺰدﻩ: در اﯾﻦ زﻣﺎن اﻧﺮژی دوﺑﺎرﻩ ﺑﻪ ﺑﺪن ﺑﺮ ﻣﯿﮕﺮدد و ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ وﻣﺮﺣﻠﻪ دوم از ﺑﻬﺮﻩ وری آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد. وﻟﯽ ﮐﻤﺘﺮ از آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ .ﺑﺪن در ﺻﺒﺢ داﺷﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺎﻧﺰدﻩ: ﺑﺮای ورزش ﮐﺮدن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﻓﺸﺎر و ﮔﺮدش ﺧﻮن ﺑﺪن در ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖاﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﻔﺪﻩ: ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ارﮔﺎﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﺧﻮد ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻧﯿﺮو اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ،اﮐﺴﯿﮋن زﯾﺎدی اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯿﺸﻮد، ﮐﻠﯿﻪ وﻣﺜﺎﻧﻪ ﺧﻮب ﮐﺎر ﻣﯿﮑﻨﺪ. زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﺧﻨﻬﺎ وﻣﻮﻫﺎ ﺧﻮب رﺷﺪ ﻣﯿﮑﻨﺪ، اﺳﯿﺪ ﻣﻌﺪﻩ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ در اﯾﻦ .ﺳﺎﻋﺖ اﺣﺘﻤﺎلﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﯿﺠﺪﻩ: اﻵن زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮردن ﺷﺎم .اﺳﺖ. ﭘﺎﻧﮑﺮاس در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺧﻮﺑﯽ دارد ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻮزدﻩ: ﻣﯿﺰان ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﺿﺮﺑﺎن ﻧﺒﺾ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪاز داروﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪﻩ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﭼﻮنداروﻫﺎی ﻓﺸﺎر ﺧﻮن در اﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺣﺘﯿﺎط ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﺼﺮف ﺷﻮد. ﺗﺎﺛﯿﺮ دارو ﻫﺎی ﺿﺪاﻓﺴﺮدﮔﯽ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﯿﻠﯽ زﯾﺎد .اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺴﺖ: ﻣﯿﺰان ﭼﺮﺑﯽ ﮐﺒﺪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و .ﺧﻮن ﮐﺜﯿﻒ از ﻫﺮ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﻟﺮژی ﯾﺎ آﺳﻢ دارﻧﺪ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ از دارو ﻫﺎﯾﺸﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﻨﺪ.آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﻬﺎ از اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪﻩ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﭼﻮن در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ رادارﻧﺪ.ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮏ: ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺗﺮﺷﺢ ﻏﺪد در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﯽ رﺳﺪ. ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ازاﯾﻦ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ وارد ﻣﻌﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮد و ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻫﻀﻢ و ﺟﺬب ﻏﺬا ﺑﻪ ﮐﻨﺪی اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺸﻮد ﮐﻪ اﯾﻦﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ ﻏﺬا ﺑﻪ ﻣﺨﺎط رودﻩ .ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻩ و ﻣﺨﺎطرودﻩ را دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺴﺖ و دو: ﺳﯿﺴﺘﻢ دﻓﺎﻋﯽ ﺑﺪن ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ آﻣﺎدﻩ ﺑﺎش در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﮕﺎرﻣﯿﮑﺸﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺪن ﺳﻤﻮﻣﯽ ﻣﺜﻞ .ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ را ﺧﯿﻠﯽ ﺳﺨﺖ دﻓﻊﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﺳﻪ: ﺑﺪن ارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ را ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﻓﻌﺎل ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﻣﺘﻮﻗﻒﻣﯿﮑﻨﺪ آراﻣﺶ ﺑﺴﺮاغ ﺑﺪن ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺟﺴﻢ اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ .ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﯿﺴﺖ و ﭼﻬﺎر: زﻣﺎن ﺧﻮاب ﺳﻠﻮﻟﻬﺎی ﭘﻮﺳﺖ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺣﺘﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ از آنﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ﺻﺒﺢ اﻧﺠﺎم ﻣﯿﺪادﻧﺪ. ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺧﻮاب و روﯾﺎ .در ﻫﻤﺎن ﺳﺎﻋﺎت اوﻟﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪﻣﯽ آﯾﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ: ﺑﺎزدﻫﯽ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻗﺮار دارد. در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺘﯽ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺐﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﺎدت ﺑﻪ ﺷﺐ ﮐﺎری دارﻧﺪ، ﺧﻮاﺑﺸﺎن ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. دﻗﺖ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﭼﻮن ﺑﺪن واﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺮای .ﺧﻮاﺑﯿﺪن آﻣﺎدﻩ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ دو ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ: ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ راﻧﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن ﻗﺪرتدﯾﺪ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﻬﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺼﺎدﻓﺎت در اﯾﻦﺳﺎﻋﺖ اﺗﻔﺎق .ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﻪ ﻧﯿﻤﻪ ﺷﺐ: ﻫﻢ ﺑﺪن ﻫﻢ روح در ﺗﺎرﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮنﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ ﮐﻢ و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺎدل روﺣﯽ ﻧﺪارﻧﺪ اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﺘﺮ ﻋﻤﻞﻣﯿﮑﻨﻨﺪ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻫﺎ در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ اﺳﺖ.ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر: ﺑﺎ زﯾﺎد ﺷﺪن ﺗﺮﺷﺢ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎﺑﺪن اﻧﺮژی ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و اﺣﺘﻤﺎل ﺳﮑﺘﻪ .ﻫﺎی ﻗﻠﺒﯽ ﺑﯿﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﭼﻬﺎر ﺗﺎ ﺷﺶ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺪ ﻣﯿﺮﺳﺪ و رگ ﻫﺎ ﺗﻨﮕﺘﺮ ﻣﯽ .ﺷﻮد. در اﯾﻦ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯿﺰان زاﯾﻤﺎﻧﻬﺎﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻨﺞ: زﯾﺎد ﺷﺪن ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ در ﺑﺪن ﺣﺪوداً ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ روز ﻓﺮد را ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ آﻣﺎدﻩﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﺪن ﺑﻪ .ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯿﺂﯾﺪ و دوﺑﺎرﻩ روز ﺟﺪﯾﺪی آﻏﺎز ﻣﯿﺸﻮد
   
  مهربون، Raziyeh، rezaco2196 و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. :whistling:طولانی بود...
   
  مهربون و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  خوب حرفه24ساعته. ....كشك كه نيست:16:
   
  مهربون، Raziyeh و Nayereh از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. برفی خیلی طولانیه....نمیدونم یه چندتا عکسم بهش اضافه میکردی.....خیلی زنده تر میشد....:whistling::whistling::whistling:
  ولی جالب بود....مرسی....:wink::wink:
   
  مهربون، Raziyeh و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  برا بعد ايشالا:16:
   
  Raziyeh و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 6. جمله هایی که فکر میکنی مهمه رو هم درشت بنویس.....میسی...:58::58:
   
  مهربون، Raziyeh و barfi از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  چيز ديكه اي نمونده باشه هاااااا:16:
   
  مهربون، Raziyeh و rezaco2196 از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. :231::231::231:
  :110:
   
  Raziyeh از این پست تشکر کرده است.
 9. Raziyeh

  Raziyeh

  1,037
  2,194
  337
  رضا متن رو نخوندی به برفی میکی جمله های مهم رو بزرگتر بنویس که خودت همون مهم ها رو بخونیا ناقلا :35:
   
  مهربون و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 10. اخه راضیه....من تو کل دوران دبیرستان فکر نکنم اینقدر مطلب خونده باشم.......:whistling::whistling::whistling::whistling:
   
  مهربون و Raziyeh از این پست تشکر کرده اند.