1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

تبریک و چند توصیه محسن رضایی به رییس جمهور یازدهم

شروع موضوع توسط Admin ‏Jun 16, 2013 در انجمن اخبار سیاسی

 1. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  ﺟﺎﻣﻌﻪ < ﭘﻠﯿﺲ - ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎرﻩ 2 ﺧﻮد ﺿﻤﻦ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺑﻪ ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم و اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ روﺣﺎﻧﯽ، ﺑﺮای ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ .دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻋﻼم آﻣﺎدﮔﯽ ﮐﺮد

  ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﺧﺒﺮآﻧﻼﯾﻦ؛ در اﻃﻼﻋﯿﻪ ﺷﻤﺎرﻩ 2 ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ آﻣﺪﻩ اﺳﺖ؛

  24 ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﻠﺖ ﻓﻬﯿﻢ و ﻣﺮدم ﺑﺰرﮔﻮار اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ در ﯾﻮم اﻟﻠﻪ ﺧﺮدادﻣﺎﻩ، ﺑﺮگ زرﯾﻨﯽ از ﺣﻤﺎﺳﻪ آﻓﺮﯾﻨﯽ ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺮاﺳﺮ ﻋﺰت و ﺳﺮﺑﻠﻨﺪی اﯾﺮان اﻓﺰودﻧﺪ و ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ،ﺷﮑﻮﻫﻤﻨﺪاﻧﻪ و ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ در ﭘﺎی ﺻﻨﺪوقﻫﺎی ﺛﺒﺖ ﺣﻤﺎﺳﻪ، اﻧﺴﺠﺎم اﺗﺤﺎد، ﯾﮑﺪﻟﯽ و ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﮕﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯿﺎن ﻧﺸﺎن دادﻩ و ﺣﻤﺎﺳﻪ .ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻋﻈﯿﻢ دﯾﮕﺮی را آﻓﺮﯾﺪﻧﺪ

  ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺎﻓﻈﺎن اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﺧﻮد واﺟﺐ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻨﯽ اﻣﺖ ﺑﺰرگ اﯾﺮان را ارج ﻧﻬﺎدﻩ و ﻗﺪردان آﻧﺎن ﺑﺎﺷﯿﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺧﻮد ﻣﺎ را در ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮی اﯾﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﯾﺎری ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪای ﺑﺰرگ را ﺳﭙﺎﺳﮕﺬارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻠﺖ ﺑﺰرگ رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ و ﺑﺰرﮔﯽ ﻋﻄﺎ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی ﻓﻮقاﻟﻌﺎدﻩ و ﻫﺪاﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮﮔﻮﻧﻪ، اﻣﻨﯿﺖ را ﺑﺮای ﺧﻠﻖ اﯾﻦ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻋﻈﯿﻢ و اﯾﻦ رﺧﺪاد .ﺑﯽﺑﺪﯾﻞ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ

  ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان از ﯾﮑﺎﯾﮏ ﻧﺎﻣﺰدﻫﺎی ﻣﺤﺘﺮم و ﺳﺘﺎدﻫﺎی آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺮدم را دﻋﻮت ﺑﻪ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻨﯽ در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﺎری از ﻫﺮ ﻧﻮع ﺣﺎﺷﯿﻪ و ﺗﻨﺶ ﮐﺮدﻧﺪ، ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در ﺳﺎﯾﻪ اﯾﻦ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﻧﺎﺟﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﺮدم ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﮔﺴﺘﺮدﻩﺗﺮﯾﻦ و .اﻣﻦﺗﺮﯾﻦ اﻧﺘﻨﺨﺎﺑﺎت در ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺸﻮر را رﻗﻢ ﺑﺰﻧﺪ

  ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺑﺮای آﻧﺎن و ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﺣﻤﺎﺳﻪآﻓﺮﯾﻦ آرزوی ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻇﻞ ﺗﻮﺟﻬﺎت ﺣﻀﺮت وﻟﯿﻌﺼﺮ )ﻋﺞ( و ﺗﺤﺖ زﻋﺎﻣﺖ (رﻫﺒﺮ ﻓﺮزاﻧﻪ اﻧﻘﻼب ﺣﻀﺮت آﯾﺖاﻟﻠﻪ ﺧﺎﻣﻨﻪای )ﻣﺪﻇﻠﻪ اﻟﻌﺎﻟﯽ .ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ

  در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ اﻧﺘﺨﺎب ﺣﻀﺮت ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ دﮐﺘﺮ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻣﻌﻈﻢ رﻫﺒﺮی، اﯾﺸﺎن و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﺗﺒﺮﯾﮏ و ﺗﻬﻨﯿﺖ ﻋﺮض ﮐﺮدﻩ و اﻋﻼم ﻣﯽدارد؛ ﺣﺎﻓﻈﺎن ﻓﺪاﮐﺎر ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و آراﻣﺶ ﺑﺎ رﯾﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﻣﺤﺘﺮم و دوﻟﺖ ﻣﻨﺘﺨﺐ در ﭼﺎرﭼﻮب وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺧﻮد .ﮐﻤﺎل ﻫﻤﮑﺎری را ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 2. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری ﻓﺎرس، »ﮐﺎﺗﺮﯾﻦ اﺷﺘﻮن«، ﻣﺴﺌﻮل ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ اﯾﻦ اﺗﺤﺎدﯾﻪ در ﮔﻔﺖوﮔﻮﻫﺎی 1+5 ﺑﺎ اﯾﺮان ﮔﻔﺖ: ﻣﺮدم اﯾﺮان در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روز ﺟﻤﻌﻪ رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪی را اﻧﺘﺨﺎب ﮐﺮدﻩاﻧﺪ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ آﻗﺎی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺼﺪی رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﺑﻪ .ﻣﺪت 4 ﺳﺎل در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر اﻋﺘﻤﺎد ﮐﺮدﻩاﻧﺪ

  وی اﻓﺰود: ﻣﻦ ﺑﺮای آﻗﺎی روﺣﺎﻧﯽ در ﺗﺸﮑﯿﻞ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ و ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻬﺎ آرزوی ﺗﻮﻓﯿﻖ دارم. ﻣﻦ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻬﺮان ﺑﺮای ﺣﻞ دﯾﭙﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻫﺴﺘﻪای اﯾﺮان .ﻣﺘﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻢ

  329 ﺣﺠﺖاﻻﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ »ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ« در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت روز ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 18ﻣﯿﻠﯿﻮن 613 ﻫﺰار .رأی اﮐﺜﺮﯾﺖ ﻣﻄﻠﻖ آرا را ﮐﺴﺐ و رﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮر ﺟﺪﯾﺪ اﯾﺮان ﺷﺪ
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  ﺷﺒﮑﻪ ﺧﺒﺮی ﺳﯽ.ان.ان ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻋﻼم ﺧﺒﺮ ﭘﯿﺮوزی روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان، ﮔﺰارش داد ﮐﻪ اﯾﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪار ﺑﺎ وﻋﺪﻩﻫﺎﯾﯽ ﻧﻈﯿﺮ اﻋﻄﺎی آزادیﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ اﻗﺸﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ و .ﺧﺒﺮﻧﮕﺎران ﭘﺎی ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ رﻗﺎﺑﺖﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﮔﺬاﺷﺖ
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  روزﻧﺎﻣﻪ ﻟﺲآﻧﺠﻠﺲ ﺗﺎﯾﻤﺰ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮرﻣﺎن و ﻧﺘﺎﯾﺞ آن ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﺰارش داد، روﺣﺎﻧﯽ 64 ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ 50.7 درﺻﺪ آرا در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوز ﺷﺪ. در اﯾﻦ .ﮔﺰارش روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﻋﻤﻞﮔﺮا و ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  درﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل، روزﻧﺎﻣﻪ دﯾﻠﯽ ﺗﻠﮕﺮاف ﻧﻮﺷﺖ: ﭘﯿﺮوزی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روﺣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرو در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری ﯾﺎدآور اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎن اﺻﻼﺣﺎت در اﯾﺮان ﺑﻪ رﻏﻢ ﻫﻤﻪ .ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫﺎﯾﺶ، ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺎزﯾﮕﺮی ﮐﻠﯿﺪی در ﻋﺮﺻﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦﮐﺸﻮر اﺳﺖ
   
 6. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  ﯾﻮ اس ای ﺗﻮدی ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺒﺮی ﺑﺎ ﻋﻨﻮان روﺣﺎﻧﯽ اﺻﻼحﻃﻠﺐ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﯾﺮان ﭘﯿﺮوزی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰی ﺑﺮای ﺧﻮد رﻗﻢ زد، ﮔﺰارش داد: ﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان .ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﭘﯿﺮوزﺷﻮد

  ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﯾﻮ اس ای ﺗﻮدی در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی وی در ﻣﺬاﮐﺮات در ﺧﺼﻮص ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪای ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ .ﮐﺮدﻩ اﺳﺖ
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  در ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎل ﺧﺒﺮﮔﺰاری روﯾﺘﺮز در ﮔﺰارش ﺧﻮد درﺑﺎرﻩ ﭘﯿﺮوزی ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻋﻨﻮان داﺷﺖ: اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﯽرود ﭘﯿﺮوزی روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮی اﺳﺎﺳﯽ در رواﺑﻂ اﯾﺮان .ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ

  روﯾﺘﺮزﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮔﺰارش داد: ﭘﯿﺮوزی اﯾﻦ اﺻﻼحﻃﻠﺐ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻫﺴﺘﻪایاش دﭼﺎر ﺗﻐﯿﯿﺮ آﻧﭽﻨﺎﻧﯽ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﮐﺮد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل روﯾﺘﺮز در ﮔﺰارش ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎرﻩ ﮐﺮد ﮐﻪ روﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺘﺮ اﻋﻼم ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ .ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺳﺎزﻧﺪﻩ ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﮕﻮﯾﺎن »ﮔﯿﺪو وﺳﺘﺮوﻟﻪ« وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن اﺑﺮاز اﻣﯿﺪواری ﮐﺮد ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ در اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻏﺮب و ﯾﺎﻓﺘﻦ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ و ﺑﺮﻃﺮفﺷﺪن .ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد

  وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﻪ آﻟﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﯿﺮوزی »ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ« در اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت رﯾﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮری را رای ﻣﺮدم ﺑﻪ اﺻﻼﺣﺎت .و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ ﺳﺎزﻧﺪﻩ داﻧﺴﺖ
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن« دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺗﺒﺮﯾﮏ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺣﺴﻦ روﺣﺎﻧﯽ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮری» .ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان اﺑﺮاز ﮐﺮد

  ﺑﺎن ﺑﺎ اﻧﺘﺸﺎر ﯾﮏ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺨﻨﮕﻮی وی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ: ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ از ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺤﻮﻻت .اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺗﯽ اﯾﺮان را دﻧﺒﺎل ﻣﯽﮐﺮد و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﻮد را از ﻣﯿﺰان ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺎﻻی ﻣﺮدم اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ

  ﺑﺎن ﮐﯽ ﻣﻮن ﮔﻔﺖ: دﺑﯿﺮ ﮐﻞ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﻪ ﻫﻤﮑﺎری ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت اﯾﺮان ﺑﻪ وﯾﮋﻩ رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮر ﻣﻨﺘﺨﺐ .درﺑﺎرﻩ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ورﻓﺎﻩ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﻣﺘﻌﻬﺪ اﺳﺖ
   
  Admin از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi 2

  barfi 2 karbar ekhraji:-D

  375
  1,126
  407
  اﻣﯿﺪوارﯾﻢ دوﻟﺖ ﺗﺪﺑﯿﺮ اوﻟﯿﻦ ﮐﺎرش ﺑﺮﮔﺮدﻧﺪان ارزش ﭘﻮل ﻣﻠﯽ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ زﻣﺎن دوﻟﺖ ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎاﻣﯿﺪﻫﺎ در دل اﯾﻦ ﻣﺮدم دﻟﺸﮑﺴﺘﻪ وﺧﺴﺘﻪ از ﮔﺮاﻧﯿﻬﺎزﻧﺪﻩ ﮔﺮدد, دﮐﺘﺮروﺣﺎﻧﯽ ﻋﺰﯾﺰ,ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ اﻧﺸﺎﻟﻠﻪ ﻫﺪﯾﻪ ای ازﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﺮای ﻧﺠﺎت .ﻣﻠﺖ, ﻣﯿﺒﺎﺷﯿﺪ