1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

بیسکوییت های سوخته !

شروع موضوع توسط barfi ‏Jun 7, 2013 در انجمن داستان و رمان

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ

  زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﭽﻪ ﺑﻮدم،ﻣﺎدرم ﻋﻼﻗﻪ داﺷﺖﮔﻬﮕﺎﻫﯽ ﻏﺬای ﺳﺎدﻩ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ را ﺑﺮای ﺷﺐ ﻫﻢ آﻣﺎدﻩ ﮐﻨﺪ. ﯾﮏ ﺷﺐ را ﺧﻮب ﯾﺎدم ﻣﺎﻧﺪﻩﮐﻪ ﻣﺎدرم ﭘﺲ از ﮔﺬراﻧﺪن ﯾﮏ روز ﺳﺨﺖ و ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺳﺮ ﮐﺎر، ﺷﺎم ﺳﺎدﻩ .…ای ﻣﺎﻧﻨﺪﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮدﻩ ﺑﻮد

  ،آن ﺷﺐ ﭘﺲ از زﻣﺎن زﯾﺎدی، ﻣﺎدرمﺑﺸﻘﺎب ﺷﺎم را ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺳﻮﺳﯿﺲ و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﺳﻮﺧﺘﻪ، ﺟﻠﻮی ﭘﺪرم ﮔﺬاﺷﺖ.ﯾﺎدم ﻣﯽ آﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺷﺪم ﺑﺒﯿﻨﻢ آﯾﺎ او ﻫﻢ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺘﻬﺎ !ﺷﺪﻩ اﺳﺖ

  در آن وﻗﺖ، ﻫﻤﻪ ی ﮐﺎری ﮐﻪ ﭘﺪرم اﻧﺠﺎمداد اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ دﺳﺘﺶ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ دراز ﮐﺮد، ﻟﺒﺨﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﺎدرم زد و از ﻣﻦﭘﺮﺳﯿﺪ ﮐﻪ روزم در ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻄﻮر ﺑﻮد. ﺧﺎﻃﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آن ﺷﺐ ﭼﻪ ﺟﻮاﺑﯽ ﺑﻪ ﭘﺪرم دادم، اﻣﺎ ﮐﺎﻣﻼً ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ ﮐﻪ او را ﺗﻤﺎﺷﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﮐﻪ داﺷﺖ ﮐﺮﻩ وژﻟﻪ روی آن ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺘﻬﺎی ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﻣﺎﻟﯿﺪ و ﻟﻘﻤﻪ ﻟﻘﻤﻪ .آﻧﻬﺎ را ﻣﯽ ﺧﻮرد

  ﯾﺎدم ﻫﺴﺖ آن ﺷﺐ وﻗﺘﯽ از ﺳﺮ ﻣﯿﺰ ﻏﺬا ﺑﻠﻨﺪﺷﺪم،ﺷﻨﯿﺪم ﻣﺎدرم ﺑﺎﺑﺖ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﻫﺎ از ﭘﺪرم ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد وﻫﺮﮔﺰ ﺟﻮاب ﭘﺪرم را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﮔﻔﺖ: اوﻩ ﻋﺰﯾﺰم، ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ .ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺘﻬﺎیﺧﯿﻠﯽﺑﺮﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻢ

  ﻫﻤﺎن ﺷﺐ، ﮐﻤﯽ ﺑﻌﺪ ﮐﻪ رﻓﺘﻢ ﺑﺎﺑﺎم را ﺑﺮای ﺷﺐ ﺑﺨﯿﺮ ﺑﺒﻮﺳﻢ، ازاو ﭘﺮﺳﯿﺪم ﮐﻪ آﯾﺎ واﻗﻌﺎً دوﺳﺖ داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺘﻬﺎش ﺳﻮﺧﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ او ﻣﺮا در آﻏﻮش ﮐﺸﯿﺪ وﮔﻔﺖ:ﻣﺎﻣﺎن ﺗﻮ اﻣﺮوز روز ﺳﺨﺘﯽ را در ﺳﺮﮐﺎر ﮔﺬراﻧﺪﻩ و ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻌﻼوﻩ، ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﮐﻤﯽ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻫﺮﮔﺰ !ﮐﺴﯽ را ﻧﻤﯽ ﮐﺸﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻤﻠﻮ از ﭼﯿﺰﻫﺎی ﻧﺎﻗﺺ… و اﻧﺴﺎن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﮐﻢ و . *ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻮد ﻣﻦ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد، ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﯿﺴﺘﻢ، ﻣﺜﻼً ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﯿﻠﯽ از * .ﻣﺮدم، روزﻫﺎی ﺗﻮﻟﺪ و ﺳﺎﻟﮕﺮدﻫﺎ را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯿﮑﻨﻢ اﻣﺎ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ام ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ راﻩ ﺣﻞ ﻫﺎ :ﺑﺮای اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ، ﻣﺪاوم و ﭘﺎﯾﺪار درک و ﭘﺬﯾﺮش ﻋﯿﺐ ﻫﺎی ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ و ﺷﺎد ﺑﻮدن از داﺷﺘﻦ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و اﻣﺮوز دﻋﺎی ﻣﻦ ﺑﺮای ﺗﻮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی ﮐﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎی ﺧﻮب، ﺑﺪ، و ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪزﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺑﭙﺬﯾﺮی و ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ راﺑﻄﻪ ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﮐﻪ در آن، ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻣﻮﺟﺐ .ﻗﻬﺮ و دﻟﺨﻮری ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ای ﺗﻌﻤﯿﻢ داد. در واﻗﻊ ،ﺗﻔﺎﻫﻢ، اﺳﺎس ﻫﺮ رواﺑﻄﯽ اﺳﺖ،ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ای ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ واﻟﺪﯾﻦ !ﻓﺮزﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﺮادر،ﺧﻮاﻫﺮ ﯾﺎ دوﺳﺘﯽ ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺷﺎدی ﺧﻮد را در ﺟﯿﺐ ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺬارﯾﺪ آن را .ﭘﯿﺶ ﺧﻮدﺗﺎن ﻧﮕﻬﺪارﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ، ﻟﻄﻔﺎً ﯾﮏ ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﺪﻫﯿﺪ، و آری، ﺣﺘﯽ از ﻧﻮع .!.!.!.! *ﺳﻮﺧﺘﻪ ﮐﻪ ﺣﺘﻤﺎً ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
   
  mateen و Kimiya از این پست تشکر کرده اند.
 2. nafa30

  nafa30 boys are toys"some boys are less than toys"

  3,173
  6,573
  745
  خیلی خشمل بود! مرسی داری