• این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

بپا دل درد نشي از خنده...!!!

  • شروع کننده موضوع barfi
  • تاریخ شروع

barfi

♡ ftmh ♡
همراه انجمن
ارسال ها
22,450
لایک ها
61,003
سن
21
محل سکونت
رفسنجان
#1
دوﺳﺘﻢ اس ام اس دادﻩ: ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﺟﺮﯾﺎن ﭼﯿﻪ؟؟؟

ﮔﻔﺘﻢ : ﻧﻪ

!!ﮔﻔﺖ :واﻗﻌﺄ ﻧﻤﯿﺪوﻧﯽ؟ ﺧﺎک ﺑﺮ ﺳﺮت

ﮔﻔﺘﻢ : ﺧﺐ ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ. ﺟﺮﯾﺎن ﭼﯿﻪ؟ ﺑﮕﻮ

!!ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﻘﺪار اﻟﮑﺘﺮﯾﺴﯿﺘﻪ ای ﮐﻪ از ﻣﺪار ﻋﺒﻮر ﻣﯿﮑﻨﻪ رو ﻣﯿﮕﻦ ﺟﺮﯾﺎن

|:279::279:: ..…ﺧﺪاﯾﺎااااااااااا ﻣﻨﻮ ﺑﺒﺮ راﺣﺖ ﺷﻢ

ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﺗﺎﻣﻞ در ﺳﺮود ﻣﻠﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﻫﻤﯿﺖ اﻓﻖ رو ﺣﺘﯽ در زﻣﺎن ...اﻧﻘﻼب و ﺑﻌﺪ از اون ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﻢ ((:smile: !!!!در اوﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ: ﺳﺮ زد از اﻓﻖ

... از ﺑﺲ دوﺳﺖ دﺧﺘﺮ ﻧﺪاﺷﺘﻢ ﻃﺮز اﺳﺘﻔﺎدﻩ اش ﯾﺎدم رﻓﺘﻪ

!.... ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮب ﺗﮑﻮﻧﺶ داد

.. دوس دارم ﺑﺮم ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري ﭘﺪر ﻋﺮوس ازم ﺑﭙﺮﺳﻪ ﺧﻮب آﻗﺎ دوﻣﺎد ﻋﺰﯾﺰ ، ﺧﻮﻧﻪ .. ﻣﺎﺷﯿﻦ ، ﻛﺎر ، ﭘﻮل ﭼﯿﺎ دارن ؟؟ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻢ ﻗﺎﻃﻲ ﻛﻨﻢ ﻛﻠﯿﺪ ﻫـﺎچ ﺑﻜــُـ ﭘﺮت ﻛﻨﻢ ﺗﻮ ﺻﻮرﺗﺶ ﺑﮕﻢ ﻣﻦ اوﻣﺪم ! ﺧﻮاﺳﺘﮕﺎري ، ﻧﯿﻮﻣﺪم ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش دﯾـﻮس ﯾﺎرو ﭘﺪرﻩ ﻫﻢ ﺳﻮﯾﭻ ﭘﺮاﯾﺪﻣﻮ ﺑﺒﯿﻨﻪ و ﯾﻪ ﺑﺮق ﺧﺎﺻﻲ ﺗﻮ ﭼﺸﺎش ﺑﯿﺎد ﺑﻌﺪﺷﻢ ﺑﯿﻮﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﭘـﺎم ﻛﻪ ﺑﯿﺎ دﺧـﺪرﻣﻮ ﺑﮕﯿﺮ و ﻫﻤﺶ ﻣﺎلِ ﺧﻮدت و اﯾﻨﺎ ... ﻣﻨﻢ ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﭘﺮاﯾﺪ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯿﻢ رو ﺑﯿﺨﯿﺎل ﺷﻢ و ﺗﻮي اﻓـﻖ ﻣﺤـﻮ ﺷﻢ ... ﯾﻪ ﻫﻤﭽﯿﻦ آدم دﺳﺖ و دل ﺑﺎزي ﻫﺴﺘﻢ ﻣﻦ

.. ﺳﻼﻣﺘﯽ اوﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻨﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدم ﻣﯿﺨﻮان ((((:284: ﻧﻪ واﺳﻪ ﭘﺮاﯾﺪم

|: ﻣﺤﻮ ﺷﻮﻧﺪﮔﺎن ﮔﺮاﻣﻲ ﻟﺪﻓﻦ از رﯾﺨﺘﻦ زﺑﺎﻟﻪ در اﻓﻖ ﺧﻮدداري ﻓﺮﻣﺎﻋﯿﺪ

|: اﻓﻖ ﻣﺎ ، ﺧﺎﻧﻪ ي ﻣﺎ

...اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻬﺘﻮن ﮔﻔﺖ: دوﺳﺘﺖ دارم، ازش ﺑﺨﻮاﻫﯿﺪ |: دﺳﺘﺶ رو از زﯾﺮ در ﻧﺸﻮن ﺑﺪﻩ

! ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﮑﻮس ﺳﺮ ﺳﻔﺮﻩ دﯾﺪم ﻏﺬا ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻮر ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎن ﮔﻔﺘﻢ ﭼﺮا اﯾﻨﻘﺪ ﻏﺬا ﺑﯽ ﻧﻤﮑﻪ ؟ ﮔﻔﺖ اﺗﻔﺎﻗﺎ ﻣﻦ ﮐﻠﯽ ﻧﻤﮏ ﺧﺎﻟﯽ ﮐﺮدم ﺗﻮ ﻏﺬا ! ﮔﻔﺘﻢ ﻫﺎااااا ! اﮔﻪ اﻻن ﻣﯿﮕﻔﺘﻢ ﻏﺬات ﺷﻮرﻩ ﻣﯿﮕﻔﺘﯽ ﻣﺎ اﺻﻼ ﯾﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻤﮏ ﻧﺪارﯾﻢ ﺗﻮ ﺧﻮﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺧﻮدت اﻋﺘﺮاف ﮐﻨﯽ

: ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺑﺮای “دﯾﮕﺮان” ﻣﻬﻢ ﺑﺎﺷﯽ . . ۱٫ﺧﻮﺷﮕﻞ ﺑﺎﺷﯽ ۲٫ﭘﻮﻟﺪار ﯾﺎ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺎﺷﯽ |:۳٫ﺑﻤﯿﺮی

اون ﭼﯿﻪ ﻛﻪ زﻣﺴﺘﺎن ﺧﻮﻧﻪ رو ﮔﺮم ﻣﯿﻜﻨﻪ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن روی درﺧﺘﻪ؟ . . . . . . .ﺑﺨﺎرﯾﻪ |: ﻣﺎﻟﻪ ﺧﻮدﻣﻪ دﻟﻢ ﻣﯽ ﺧﻮاد ﺑﺰارﻣﺶ ﺑﺎﻻی درﺧﺖ .. ﻣﺴﺨﺮﻩ ﻫﻢ ﺧﻮدﺗﯽ

ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺳﺎﯾﭙﺎ دﻟﯿﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ را ﮔﺮان ﺷﺪن ﺣﻠﺐ روﻏﻦ اﻋﻼم ﮐﺮد و ﺷﺮﮐﺖ ﻗﻮ را ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ آن داﻧﺴﺖ:16:

.. ﺑـﻌـﻀـﯿﺎ ﻓـﮑـﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎرِﺷﻮﻧﻪ

(((:smile:... ﻣﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺧﺮِ زﺣﻤﺘﮑﺶ ﻗﺒﻮﻟﺸﻮن دارﯾﻢ

ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻣﺎرو دوس ﻧﺪارﻩ ؟؟؟
 
ارسال ها
2,813
لایک ها
7,374
محل سکونت
مازندران
#2
عالی بود
:16::16::16::16::16::16::16:
ﻫﯿﺸﮑﯽ ﻣﺎرو دوس ﻧﺪارﻩ ؟؟؟
منو ببین من دوست دارم
 

barfi

♡ ftmh ♡
همراه انجمن
ارسال ها
22,450
لایک ها
61,003
سن
21
محل سکونت
رفسنجان
#3
فدات...تو هم دوست داشتني هستي...!!!!
 

barfi

♡ ftmh ♡
همراه انجمن
ارسال ها
22,450
لایک ها
61,003
سن
21
محل سکونت
رفسنجان
#5
چاكريم اقا رضا...!!!
 
بالا