1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

بهترين روش هاي چاق شدن

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 24, 2013 در انجمن رژیم های چاقی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  :ﺑﯿﺴﺖ ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺮای ﭼﺎق ﺷﺪن

  .۱- اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﭼﻘﺪر ﮐﺎﻟﺮی ﻧﯿﺎز دارﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ وزن دﻟﺨﻮاﻩ ﺧﻮد ﺑﺮﺳﯿﺪ

  ۲- ﺗﻨﻮع)ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﺮوﻩ ﻫﺎی ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ( و ﺗﻌﺎدل)ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎﻓﯽ از ﻫﺮ ﮔﺮوﻩ ﻏﺬاﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ

  .ﮐﻨﯿﺪ( را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ

  .۳- در ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﻧﺎن ﺳﺒﻮس دار و ﮐﺮﻩ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ را وارد ﮐﻨﯿﺪ

  ۴- از ﮐﺮﻩ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺑﺴﺘﻨﯽ ﻫﺎ و ﯾﺎ ﻏﺬاﻫﺎیﺻﺒﺤﺎﻧﻪ آﻣﺎدﻩ دارای ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ

  .اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﻮﻩو ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

  .۵- ﺑﻌﺪ از ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺑﻌﺪ از ﻇﻬﺮ ﺧﻮراک ﻣﺨﺘﺼﺮی را ﻓﺮاﻫﻢ آورﯾﺪ. ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮراک ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﺗﻨﻘﻼت ﺑﺎﺷﺪ

  .ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آﺟﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﯿﻮﻩ ﺧﺸﮏ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﻮراک ﻣﺨﺘﺼﺮ ﻣﯿﻞ ﮐﻨﯿﺪ

  ۶- ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ، اﺳﺘﯿﮏ ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﺮغ ﺳﺮخ ﺷﺪﻩ، رژﯾﻢ ﺳﺎﻟﻢﺧﻮد را ﺑﻪ رژﯾﻢ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ

  ﻧﮑﻨﯿﺪ. ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ، ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﺮغﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪﻩ)آب ﭘﺰ ﯾﺎ ﺑﺨﺎرﭘﺰ ﯾﺎ ﮐﺒﺎﺑﯽ(، ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻪ

  .ﺑﺪن ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ

  ۷- ازﮐﺮﻩ ﺑﺮای ﭘﺨﺖ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ. از ﻣﺎﯾﻮﻧﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺲ در ﺳﺎﻧﺪوﯾﭻ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﺲ ﺳﺎﻻد را

  .ﺑﺮای ﻣﺰﻩ دار ﮐﺮدن ﺳﺎﻻد ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮﯾﺪ

  .۸- از ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺑﺮای درﺳﺖ ﮐﺮدن ﺳﻮپ، ﺳﺲ و ﻧﺎن اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ. ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﭘﺨﺘﻪ را ﺑﻪ ﺳﺎﻻد اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ

  .۹- ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﺧﺎﻣﻪ و ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا ﺑﻪ ﻣﺎﻫﯽ و ﻣﺮغ ﻣﺰﻩ ﺑﺪﻫﯿﺪ

  .۰۱- ﭘﻨﯿﺮ ﭘﯿﺘﺰا را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ، ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ، ﺳﺎﻻد، ﭘﻮرﻩ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ و اﻣﻠﺖ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ

  ۱۱- ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺎﻣﻪ ای را ﺑﻪ روی ﻧﺎن و ﺑﯿﺴﮑﻮﯾﺖ ﺑﻤﺎﻟﯿﺪ. ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺎﻣﻪ ای را ﺑﺎ ﺳﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﮐﻨﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از

  .ﭘﻨﯿﺮ ﺧﺎﻣﻪ ای ﺑﻪ ﻫﻤﺮاﻩ ﻣﯿﻮﻩ و ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت،ﯾﮏ ﻏﺬای ﻣﻘﻮی و ﺳﺮﺷﺎر از اﻧﺮژی درﺳﺖ ﮐﻨﯿﺪ

  .۲۱- ﭘﻨﯿﺮ، ﺑﺎدام زﻣﯿﻨﯽ، ﺑﺎدام، ﭘﺴﺘﻪ، ﺳﺲ ﻫﺎی ﺳﺎﻻد و ﻣﯿﻮﻩ ﻫﺎی ﺧﺸﮏ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار دﻫﯿﺪ

  ،۳۱- ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را در ﺳﻮپ و ﺳﺲ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﮐﺎﻟﺮی و ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ. ﺷﯿﺮﺧﺸﮏ را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﺮ

  .ﭘﻮدﯾﻨﮓ، ﭘﻮرﻩ ﺳﯿﺐ زﻣﯿﻨﯽ، اﻣﻠﺖ و ﺣﺘﯽ ﮔﻮﺷﺖ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﺪ

  .۴۱- ﺣﺘﻤﺎً در ﯾﮏ وﻋﺪﻩ ﻏﺬاﯾﯽ از ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت ﺳﺒﺰ رﻧﮓ، ذرت و ﻣﻮاد ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ ای اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﮐﻨﯿﺪ

  .۵۱- در ﻫﺮ وﻋﺪﻩ ﻏﺬاﯾﯽ،۲ ﯾﺎ ۳ ﻟﯿﻮان آب ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﺟﺬب ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد

  ۶۱- ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ، ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ. زﯾﺮا ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﺮای وارد ﺷﺪن

  .ﻏﺬاﻫﺎی ﭘُﺮﮐﺎﻟﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ

  ۷۱- ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﮐﺎﻟﺮی، ﺷﯿﺮ و آب ﻣﯿﻮﻩ ﺑﻨﻮﺷﯿﺪ. از ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ دوری ﮐﻨﯿﺪ، زﯾﺮا آﻧﻬﺎ ﻓﻘﻂ دارای ﮐﺎﻟﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ

  .و ﻫﯿﭻ ارزش ﺗﻐﺬﯾﻪ ای ﻧﺪارﻧﺪ

  .۸۱- ﺷﮑﻼت ﺳﯿﺎﻩ ﺑﺨﻮرﯾﺪ. ﺷﮑﻼت ﺳﯿﺎﻩ دارای آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

  ۹۱- ورزش ﮐﻨﯿﺪ

  (۰۲- از ﭼﻬﺎر ﮔﺮوﻩ ﻏﺬاﯾﯽ در روز ﻣﺼﺮف ﮐﻨﯿﺪ)ﮔﺮوﻩ ﺷﯿﺮ – ﮔﺮوﻩ ﻧﺎن – ﮔﺮوﻩ ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت – ﮔﺮوﻩ ﮔﻮﺷﺘﻬﺎ
   
  مهربون، ya30 joon و اتنا .. از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  و در آخر همه رو بیخیال میشید میرید سراغ یه دکتر خوب!!!ههههههههههه:laugh:

  ینی یه پیشنهاد تست شده !! یه بسته دلستر میگیرین ، تو هر وعده فقط دولیوان نوش جان کنید.مطمئنا بعد یه ماه نتیجه رو میبینید،هزینشم کمه!
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  :35:
   
  مهربون از این پست تشکر کرده است.
 4. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572