• این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

    مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

    عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

بخند...يكم بيشتر..!!

  • شروع کننده موضوع barfi
  • تاریخ شروع

barfi

♡ ftmh ♡
همراه انجمن
ارسال ها
22,450
لایک ها
61,003
سن
21
محل سکونت
رفسنجان
#1
ﻣﻦ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﻣﺎﻣﺎﻧﻢ دﻋﻮام ﺷﺪ و ﻗﻬﺮ ﮐﺮدم ﻓﺮدا ﻣﯿﺘﻮﻧﯿﺪ آﻟﺒﻮمِ ﻣﻦ رو ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻓﻮل اِچ دی از ﺳﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺘﺒﺮ داﻧﻠﻮد ﮐﻨﯿﺪ

.... ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﯾﻪ ﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮﺛﻖ ﻫﻤﯿﻦ اﻻن ﺷﻨﯿﺪم ﮐﻪ ﺗﻮ اﻓﻖ ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد ﮔﺬاﺷﺘﻦ از ﺧﻮاﻫﺮاﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﻮ ﺷﺪن دارن ﺗﻘﺎﺿﺎ دارم ﺣﺠﺎﺑﺸﻮن رو رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﻦ:16:

.ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺮاﯾﺪ : ﺑﯿﻦ 17 ﺗﺎ 18 ﻣﯿﻠﯿﻮن .3700 دﻻر .980 درﻫﻢ ... دﯾﮕﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺎری ﻧﻤﯿﺸﻪ ﮐﺮد اﯾﻨﺠﺎس ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﻌﺮِ ﺑﺎﻧﻮ ﻫﺎﯾﺪﻩ رو ﻫﻤﻪ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺨﻮﻧﯿﻢ : رﯾﭙﯿﺖ اَﻓﺘِﺮ ﻣﯽ ! روزﻫﺎی روﺷﻦ ﺧﺪاﺣــــــــــﺎﻓﻆ ، ﺳﺮزﻣﯿﻦِ ﻣﻦ ﺧﺪاﺣــــــــﺎﻓﻆ ، ﺧﺪاﺣـــــــــــــﺎﻓﻈـــــــــ

((((:smile: !ﺑﻌﻀﯿﺎم ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﯿﺮن دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ؛ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺪ ﺑﺬاری درﺷﻮن ﺑﯿﺎری

: ﻫﺮ ادﻣﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺧﺎص داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎ ﻗﺒﻞ ﺧﻮاب ازش ﺑﭙﺮﺳﻪ ﺗﻮ ﻣﺎل ﻣﻨﯽ ؟ : اوﻧﻢ ﺑﮕﻪ ! ﯾﻨﯽ ﺷُﺘﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺗﻮ ﻣﯿﻔﻬﻤﻪ ! ﺧﻮ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺗﻮام ﺧﺮﻩ |:! ﺣﺎﻻ ﺑﮕﯽ ﺑﮑﭗ

اﻻن ﻧﺼﻒ دﺧﺘﺮای ﮐﺸﻮرﻣﻮن دارن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻦ ﻫﺪﯾﻪ ﺗﻮﻟﺪ وﻟﻨﺘﺎﯾﻦ دوﺳﺖ ((:smile:... ﭘﺴﺮﺷﻮﻧﻮ ﮐﺠﺎ ﻗﺎﯾﻢ ﮐﻨﻦ ﺗﺎ ﻟــﻮ ﻧﺮن

!!!ﺗﺎ داداﺷﺶ ﻧﺸﺪی ﺑﻬﺶ ﺑﮕﻮ دوﺳﺘﺶ داری....از ﻣﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﺑﻮد ((((((:smile: ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﻢ ﺑﺎﻻﺳﺖ ﺗﻮ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

ﻧﺎﺧﻮاﻧﺎ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ روی ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ اﯾـﺮاﻧﯽ, ﺗﺎرﯾﺦ اﻧـﻘـﻀﺎء و (:smile:ﻗﯿﻤﺘـﺸﻪ

ﻋﺎﺷﻖِ اون ﻟﺤﻈﻪ ام ﮐﻪ اﺳﺘﺎد ﻫﯽ درس ﻣﯿﺪﻩ ، ﻫﯽ درس ﻣﯿﺪﻩ ﻫﯽ درس ﻣﯿﺪﻩ ، ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﺳﻮال ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ ((((:smile:ﻫﻤﻪ ﻣﺜﻪ ﺑُﺰ زل ﻣﯿﺰﻧﻦ ﺑﻬﺶ

ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﭘﺘﻮي ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﻦ ...ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﺎﯾﻲ :smile:ﻛﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻣﻤﻮﻧﻪ وﻟﻲ ﺑﻲ ﭘﺘﻮ ﺧﻮاﺑﻤﻮن ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ

راﻫﻬﺎی ﻗﺒﻮﻟﯽ در ﻋﮑﺪﻣـــﯽ ﮔﻮﮔﻮش 1. ﻟﻬﺠﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ 2.ﺗﻮ اروﭘﺎ ﺑﺰرگ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ 3.ﮐﻤﯽ ﺧﻮل و ﻣﻠﻨﮓ ﺑﺎﺷﯽ 4.ﺧﻮش ﻗﺪ و ﻗﻮارﻩ ﺑﺎﺷﯽ !!!... 5. دل ﺑﺒﺮی از ﻫﻮﻣﻦ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯾﻮ و ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺻﺪای ﺧﻮﺑﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﻧﺘﺰﯾﺎﻣﻢ اﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﺧﻮدم ﻧﺎرﻧﺠﮏ ﺑﺒﻨﺪم (:smile:ﺑﺮم زﯾﺮ ون ﮔﺸﺖ ارﺷﺎد

اﯾﻨﺎ رو اﻣﺮوز ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺟﻠﻮ در ﺧﻮﻧﻪ ﻣﺎ. ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮاد ؟؟
 

barfi

♡ ftmh ♡
همراه انجمن
ارسال ها
22,450
لایک ها
61,003
سن
21
محل سکونت
رفسنجان
#3
خواهش...ديگه مديريتو و هزار دردسر
خخخخخخخخ
 

Admin

ديوانگى ها از آمدنِ تو شروع شد ...
عضو کادر مدیریت
مدیر کل سایت
ارسال ها
13,105
لایک ها
26,601
سن
26
محل سکونت
میانه
#4
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﭘﺘﻮي ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﻦ ...ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﺎﯾﻲ :smile:ﻛﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻣﻤﻮﻧﻪ وﻟﻲ ﺑﻲ ﭘﺘﻮ ﺧﻮاﺑﻤﻮن ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ​
 

barfi

♡ ftmh ♡
همراه انجمن
ارسال ها
22,450
لایک ها
61,003
سن
21
محل سکونت
رفسنجان
#5
ﻓﺎﻣﯿﻠﻤﻮن ﯾﻪ اس.ام.اس ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻓﺮﺳﺘﺎدﻩ ﺑﻮد

.رو اﺷﺘﺒﺎﻫﯽ زدم اس.ام.اس ﺧﺎﻟﯽ ﺑﺮاش ﺳﻨﺪ ﺷﺪ replay ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﯽ ﺷﺪ

!ﺟﻮاب داد: دﻧﯿﺎﯾﯽ از ﺣﺮﻓﻬﺎی ﻧﮕﻔﺘﻪ … ﻣﺮﺳﯽ

ﯾﻨﯽ ﯾﻪ آدم ﺳﺎﻟﻢ دور و ﺑﺮﻣﻮن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﺧﺪا
 

MHK1372

I,R.I.B
ارسال ها
4,286
لایک ها
5,971
سن
25
محل سکونت
طهران
#10
ﺑﺎﯾﺪ ﯾﻪ ﭘﺘﻮي ﺳﻮراخ ﺳﻮراخ اﺧﺘﺮاع ﮐﻨﻦ ...ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﺎﯾﻲ :smile:ﻛﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﮔﺮﻣﻤﻮﻧﻪ وﻟﻲ ﺑﻲ ﭘﺘﻮ ﺧﻮاﺑﻤﻮن ﻧﻤﯿﺒﺮﻩ​
احسسسسنت...تبارک اله به این هوش و ذکاوت:16:
 
بالا