1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

اندام هاي جنسي زنان

شروع موضوع توسط barfi ‏Mar 22, 2013 در انجمن مسائل زناشویی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  دﺳﺘﮕﺎﻩ آﻣﯿﺰﺷﯽ زن از ﺗﺨﻤﺪان ﻫﺎ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رﺣﻤﯽ، رﺣﻢ، ﻣﻬﺒﻞ و اﻧﺪام آﻣﯿﺰﺷﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ )ﻓﺮج( ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

  :ﺗﺨﻤﺪان

  ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ در زن دو ﺗﻮدﻩ ی ﺑﺎداﻣﯽ ﺷﮑﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ۵/۲ ﺗﺎ ۴ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل، ۵/۱ ﺗﺎ ۳ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ و ﺣﺪود ۱ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ .ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد

  :(ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رﺣﻤﯽ )ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﻓﺎﻟﻮپ

  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی رﺣﻤﯽ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ۲۱ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل و ۱ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ دارد ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎت ﻣﻮﺟﯽ ﺧﻮد اوول را ﮐﻪ از ﺗﺨﻤﺪان آزاد ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺑﻪ .رﺣﻢ ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

  رﺣﻢ اﻧﺪاﻣﯽ ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﺗﻮﺧﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﯿﻦ در آن ﻻﻧﻪ ﮔﺰﯾﻨﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭘﺲ از رﺷﺪ ﮐﺎﻓﯽ، در اﺛﺮ ﺣﺮﮐﺎت اﻧﻘﺒﺎﺿﯽ اﯾﻦ اﻧﺪام ﺑﻪ .ﺧﺎرج راﻧﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد

  :ﻣﻬﺒﻞ

  Vagina واژن

  ﻣﻬﺒﻞ ﻣﺠﺮای ﻧﺎﻫﻤﻮار و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻌﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﯾﮑﺴﻮ ﺑﻪ رﺣﻢ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﺮون ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻏﺪﻩ ﻫﺎی ﭼﺮﺑﯽ آن ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ ﻫﻢ ﻏﺪﻩ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻋﺮق دارد. ﻟﺐ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺎﻣﻼ ﺣﺴﺎس اﺳﺖ. اﻧﺪازﻩ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺟﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر

  ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺟﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﺑﺎﻓﺘﯽ ﺑﺎ آﻟﺖ ﻣﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﺳﺖ. اﻧﺪازﻩ ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﮑﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ ﺟﻠﻖ ﻫﺎی ﻣﮑﺮر اﻧﺪﮐﯽ از ﺣﺪ ﻋﺎدی ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﮔﺮدد. در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ، ﮐﻠﯿﺘﻮرﯾﺲ ﺣﺘﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ در ﺣﺎل ﻧﻌﻮظ اﺳﺖ دﯾﺪﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. و در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻠﯽ، ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻫﻢ ﺑﻪ دﺷﻮاری ﺣﺲ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ اﻧﺪام ﭘﺮﻋﺮوق در ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺎﻧﻢ ﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﺗﺮﯾﻦ .ﻗﺴﻤﺖ اﻧﺪام آﻣﯿﺰﺷﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﯿﺰان ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ اﻧﺪازﻩ اش واﺑﺴﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ

  .دﻫﺎﻧﻪ ﻣﻬﺒﻞ در دﺧﺘﺮان ﺑﺎﮐﺮﻩ، ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ ﭘﺮدﻩ ﺑﮑﺎرت ﺗﺎ ﺣﺪی ﻣﺴﺪود ﺷﺪﻩ اﺳﺖ، ﻣﺪﺧﻞ اﻧﺪام آﻣﯿﺰﺷﯽ زن اﺳﺖ

  :و اﻧﻮاع آن (Hymen) ﭘﺮدﻩ ی ﺑﮑﺎرت

  ﭘﺮدﻩ ﻧﺎزﮐﯽ ﺑﻪ ﺿﺨﺎﻣﺖ ۱ ﺗﺎ ۲ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ در وﺳﻂ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﻮراﺧﯽ ﮔﺮد ﯾﺎ ﻫﻼﻟﯽ دارد و ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎرﻩ ﻣﯽ :ﺷﻮد. ﺳﻮراخ ﭘﺮدﻩ ﺑﮑﺎرت ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ

  1. ﺣﻠﻘﻮی 2. دو ﺳﻮراﺧﯽ 3. ﻏﺮﺑﺎﻟﯽ 4. دﻧﺪاﻧﻪ ای 5. داﺳﯽ ﺷﮑﻞ 6. ﻫﻼﻟﯽ 7. ﺗﯿﻐﻪ ﺗﯿﻐﻪ 8. ﻗﯿﻔﯽ ﺷﮑﻞ 9. ﯾﮏ ﺗﯿﻐﻪ ای 10. ﺑﯽ ﺳﻮراخ

  ﻣﻌﻤﻮﻻ ﮔﺸﺎدی ﺳﻮراخ ﻃﺒﯿﻌﯽ آن آﻧﭽﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﺸﺖ از درون آن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد. اﻣﺎ در اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ ﮐﺎری ﻫﺎ ﺷﺴﺘﺸﻮﻫﺎی ﻣﻬﺒﻠﯽ ﻣﮑﺮر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺸﺎد ﮔﺮدد. ﭘﺲ از ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﯾﻦ ﭘﺮدﻩ ﺑﻮﯾﮋﻩ از ﮐﻨﺎر ﻋﻘﺒﯽ ﭘﺎرﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎی آن .ﺑﺼﻮرت ﺗﮑﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ در ﮐﻨﺎرﻩ ی ﻣﻬﺒﻞ دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺗﺪرﯾﺠﺎ آن ﻣﺎﻧﺪﻩ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود

  ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﯾﻦ ﭘﺮدﻩ ﮔﺎﻩ آﻧﭽﻨﺎن ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ در اوﻟﯿﻦ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎرﻩ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد و ﻋﻤﻞ ﺟﺮاﺣﯽ ﺑﺮای درﯾﺪن آن ﻻزم ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮔﺎﻩ اﯾﻦ ﭘﺮدﻩ ﭼﻨﺎن ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻟﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮزاد ﻧﯿﺰ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻮﻟﺪ آﻧﺮا ﭘﺎرﻩ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﮔﺎﻩ ﺑﻘﺪری ﺳﺴﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﺎی ورزﺷﯽ دﺧﺘﺮ ﺳﺒﺐ ﭘﺎرﻩ ﺷﺪن آن ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﭘﺎرﻩ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﭘﺮدﻩ ﺑﮑﺎرت دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن دﺧﺘﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﺎ ﺣﺎﻻت اﺧﺒﺮ ﮐﺎﻣﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ و ﻧﺎدر اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﺳﺎزی و ﺣﻘﯿﻘﺖ ﭘﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﭘﺮدﻩ ﺑﮑﺎرت از ﺑﺎﻓﺖ .ﻫﻤﺒﻨﺪ و رﮔﻬﺎی ﺧﻮﻧﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻓﺮاوان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻋﻤﻞ آﺷﮑﺎری ﻧﺪارد و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ از ﺑﻘﺎﯾﺎی دوران ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ
   
  anti love، Kimiya، مهربون و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  اینارو اینجا نذاری بهتره:87:
  درسته اینارو همه میدونن بدون استثناء
  ولی خب رده سنی که توش هستیم اجازه نمیده در مورد اینا (اینجا) بحث کنیم...
   
  مهربون، ★ سونامی ★، barfi و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  عزیزوم همه ی اینا رو تو زیست خوندم و میدونم چیه :35::35::35::35::35::35::35:
  یه چیز جدید تر بوگو :roflmao
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  مهديه جان تو دوازده تا كشور پيشرفته به بچه هاي راهنمايي اينارو درس ميدن
  اين بي فرهنكي ماست مه منفي نكر باشيم
  اطلاعات عموميه ديكه
   
  mojt@ba از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  بي جنبه نشو:16:
   
  ★ سونامی ★ از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  همه ميكن نزار بده
  عزيزان من خيلي مسائلي كه براي جووناي ما پيش مياد از همين ندونستناست كه اين حرف ها رو زشت دونستيم
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 7. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  حرف های تو کا ملا درسته برفی خانم مثلا تو المان و ایتالیا و فرانسه و خیلی از کشور های اروپایی بچه تو مدرسه این ها رو بهشون یاد میدن
  ولی من فقط یه کلام میگم اینجااااااااااااااا ایرانه همینو بس
  اون ها امکان ارتباط جنسی با جنس مخالف رو راحت دارن ولی ما چی ؟ ما که نداریم !!!
  بخاطر این یادشون میدن چون اگه خواستن کاری بکنن کار دست خودشون ندن و بچه نسازن :biggrin:
   
  rezaco2196، barfi و ★ سونامی ★ از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. Sonya

  Sonya حس خوبيه ببینی یه نفر همه رو بخاطر تـــو پس زده

  10,221
  58,696
  33,823
  مرسي:22:
   
  behnam7503 و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 9. MahD!ye

  MahD!ye مدیربخش زنگ تفریح

  15,130
  17,126
  1,531
  بی فرهنگی؟:O_o:
  از رو ندونستن؟:O_o:
  بچه های خیلی کوچیک تر از ما دیگه اینارو بهتر میدونن
  همشون هم از رو دونستن یکاری میکنن:biggrin:
  الان دیگه مث قبلنا خر پیدا نمیشه که ندونسته کار بده دست خودش
  جنبه ها پایینه که میگم نذار
  بذار اینجا نذار
  بذا تو وبت جاهای دیگه و ...
   
  mojt@ba و barfi از این پست تشکر کرده اند.
 10. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  بابا تو هم که هر جا میری میگه مرسی خو یه نظری بده :biggrin:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.