1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

اندام جنسي مردان

شروع موضوع توسط barfi ‏Mar 22, 2013 در انجمن تازه ها و رویداد های پزشکی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  دﺳﺘﮕﺎﻩ آﻣﯿﺰﺷﯽ ﻣﺮدان از ﺑﯿﻀﻪ و ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﯽ، ﻏﺪﻩ ﭘﺮوﺳﺘﺎت، ﻏﺪﻩ ﻫﺎی ﮐﻮﭘﺮ، آﻟﺖ و .ﻣﺠﺮاﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ اﺟﺰاء اﺳﺖ، ﺗﺸﮑﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

  (Testis – Testicle) ﺑﯿﻀﻪ

  در ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ ﺑﯿﻀﻪ ﭼﭗ اﻧﺪﮐﯽ از ﺑﯿﻀﻪ راﺳﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻗﺮار دارد. ﻫﺮ ﺑﯿﻀﻪ ﺣﺪود ۴ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ۳ ﻃﻮل و ۵/۲ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ دارد و ۳ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ از ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﻋﻘﺐ آن اﺳﺖ. اﮔﺮ ﻃﻮل آن از ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن ﺣﺎﻟﺖ را ﻣﺮﺿﯽ ﭘﻨﺪاﺷﺖ. وزن ﻫﺮ ﺑﯿﻀﻪ ﺣﺪود ۰۲ ﮔﺮم و .ﻗﻮام آن ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺤﮑﻢ و ﻗﺎﺑﻞ ارﺗﺠﺎع اﺳﺖ و در اﻣﺘﺪادش اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ اﺗﺼﺎل دارد

  (Epididymis) اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ

  اﭘﯿﺪﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﻋﻘﺒﯽ ﺑﯿﻀﻪ ﭼﺴﺒﯿﺪﻩ اﺳﺖ، ﻣﺠﺮای دراز و ﭘﯿﭽﯿﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت .ﺗﻮدﻩ ای ﭘﻬﻦ و دراز درآﻣﺪﻩ و ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎی آن ﺣﺠﯿﻢ ﺗﺮ اﺳﺖ

  ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﯽ

  ﮐﯿﺴﻪ ﻫﺎی ﻣﻨﯽ )ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺤﻞ ذﺧﯿﺮﻩ ﻣﻨﯽ ﻧﯿﺴﺖ و اﯾﻦ ﻧﺎم از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻏﻠﻂ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﻧﺪﻩ اﺳﺖ( در ﮐﯿﺴﻪ ﺗﺮﺷﺢ ﮐﻨﻨﺪﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﻔﺮﻩ داﺧﻞ آن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ. ﻃﻮل آن ﻫﺎ .ﺣﺪود ۵ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮدﻩ و در ﻋﻘﺐ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺟﺎی دارد

  (The Prostate Gland) ﻏﺪﻩ ﭘﺮوﺳﺘﺎت

  ﻏﺪﻩ ﭘﺮوﺳﺘﺎت ﮐﻪ درﺳﺖ در زﯾﺮ ﻣﺜﺎﻧﻪ ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، در ﺣﺪود ۰۲ ﮔﺮم وزن دارد و ﻧﺰدﯾﮏ .ﺑﻪ ۵/۲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﯽ ﻣﯿﺰراﻩ را در ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ

  (آﻟﺖ ﻣﺮد )ﻗﻀﯿﺐ

  آﻟﺖ ﻣﺮد ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﮑﻢ، در زاوﯾﻪ ﺑﯿﻦ دو ران آوﯾﺰان اﺳﺖ. ﺷﮑﻞ و اﻧﺪازﻩ آن در ﺣﺎﻟﺖ .ﺷﻠﯽ و ﻧﻌﻮظ ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

  در ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻠﯽ ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﮐﻪ در ﺟﻠﻮ ﮐﯿﺴﻪ ﺗﺨﻢ آوﯾﺰان اﺳﺖ و اﻧﺪازﻩ ﻫﺎی آن .ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ۹ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﻃﻮل، ۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﻗﻄﺮ و ۵/۸ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ در ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﺳﺖ

  در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻌﻮظ، ﺣﺠﻢ آن زﯾﺎد و ﻗﻮاﻣﺶ ﺳﺨﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد و در ﺟﻠﻮ ﺷﮑﻢ ﺑﺎﻻ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺷﮑﻞ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﺸﻮری ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺑﺎ ﮐﻨﺎرﻫﺎی ﻣﺪور در ﻣﯽ آﯾﺪ. ﺷﺪت ﻧﻌﻮظ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺮﯾﮏ دارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ زاوﯾﻪ ﻧﻌﻮظ ﮐﻪ آﻟﺖ در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎدﻩ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد ﺗﻔﺎوت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎدی در اﻓﺮاد ﺟﻮان اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﺣﺪود ۰۲ ﺗﺎ ۰۴ درﺟﻪ اﺳﺖ و .ﻗﺎﻋﺪﺗﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﺑﺎﻻﺗﺮ اﯾﻦ زاوﯾﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و آﻟﺖ در ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻌﻮظ اﻓﻘﯽ ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ آﻟﺖ در ﺣﺎل ﻧﻌﻮظ ﻗﻮﺳﯽ دارد ﮐﻪ ﺗﻌﻘﺮ آن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻣﺘﻮﺟﻪ اﺳﺖ و در ﺿﻤﻦ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از دو ﻃﺮف )اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﭼﭗ( ﮔﺮاﯾﺶ دارد و اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﻧﺒﺎﺷﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ وﻟﯽ اﮔﺮ راﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﭗ ﮔﺮاﯾﯽ آﻟﺖ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ .در دﻫﺎﻧﻪ رﺣﻢ ﻧﺮﯾﺰد و اﻣﮑﺎن ﺑﺎروری ﮐﻤﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد

  ،اﻧﺪازﻩ آﻟﺖ )ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ دﯾﺪ در ﻋﻤﻞ ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد( در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و ﮔﺎﻩ آﻟﺘﯽ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻠﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻌﻮظ ﮐﺎﻣﻼ .ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ

  ﻃﻮل آﻟﺖ ﮔﻮﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻧﮋادی و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﻧﯿﺰ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﯿﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺎ، ﺳﯿﺎﻩ ﭘﻮﺳﺘﺎن و درﻣﯿﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﻫﺎ اﻋﺮاب ﺑﻪ داﺷﺘﻦ آﻟﺖ ﺑﺰرگ ﻣﺸﻬﻮرﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ ﮔﺰارش ﻋﻠﻤﯽ در اﯾﻦ ﻣﻮرد وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﮔﺰارش ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﮕﺮدان و ﻧﯿﺰ در ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﺷﺎرﻩ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﺮاوان اﺳﺖ. ﻃﻮل آﻟﺖ در ﭘﯿﺮﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ آن ﺷﺎﯾﺪ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺮﺑﯽ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮﻣﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ در اﻓﺮاد ﭼﺎق ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﮔﺮدآﻣﺪن ﭼﺮﺑﯽ در .زﯾﺮ ﺷﮑﻢ و ﺷﺮﻣﮕﺎﻩ، آﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد

  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ اﻧﺪازﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ۵۱ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﻮل، ۵/۳ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻗﻄﺮ آن در وﺳﻂ و ۱۱ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻣﺎ ﻃﻮل آﻟﺖ اﮔﺮ ۱۱ ﺗﺎ ۰۲ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎز ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ. در ﻣﻮارد اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﻃﻮل ﻫﺎﯾﯽ ﺣﺪود ۰۴ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ اﻧﺪازﻩ آﻟﺖ ﺑﻪ رﯾﺰ و درﺷﺘﯽ ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺨﺺ .واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

  ﺑﺮای ﺳﻨﺠﺶ اﻧﺪازﻩ آﻟﺖ از ﯾﮏ ﺧﻂ ﮐﺶ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد و در ﺣﺎل اﯾﺴﺘﺎدﻩ )در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ آﻟﺖ در ﺣﺎل ﻧﻌﻮظ اﺳﺖ( ﯾﮏ اﻧﺘﻬﺎی ﺧﻂ ﮐﺶ را ﻣﻮازی ﺑﺎ آﻟﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺷﺮﻣﮕﺎﻩ .ﺗﻤﺎس ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻋﺪدی را ﮐﻪ در ﺣﺪ ﻧﻮک ﮐﻼﻫﮏ آﻟﺖ اﺳﺖ ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﻨﺪ

  اﺻﻮﻻ اﻧﺪازﻩ ﮔﯿﺮی آﻟﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ روﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و از اﯾﻦ رو ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺮای ﯾﮏ دو ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﯾﺎ ﮐﻢ آدﻣﯽ ﺑﻪ ﺿﺮب و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻮﯾﺪ ﺑﻪ وﯾﮋﻩ آﻧﮑﻪ ))ﺣﺪود ﻃﺒﯿﻌﯽ(( در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺴﯿﺎر وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﮐﺎردان ﺑﺎ ﭼﻨﺪﺑﺎر .ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ، و دﻗﺖ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ دﯾﺪن، ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن اﻧﺪازﻩ آﻟﺖ را ﺣﺪس ﻣﯽ زﻧﺪ
   
  مهربون، SHAPARAK و anti love از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  بهله بهله :biggrin::roflmao
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  شيطون:16:
   
 4. mojt@ba

  mojt@ba داداش کریس

  3,077
  6,754
  588
  میخوای موضوع رو باز کنم ؟ :biggrin:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  هر كار كنمت منفي ميزني ديكه!!!!!:66:
   
 6. h@m!d reza

  h@m!d reza خداحافظ

  298
  791
  317
  جمله بنديت توي .............

  خواهر من يه فكري واسه جمله هات بكن.......
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  :35:
  شما درست بخونيذ:16::55:
   
 8. behnam7503

  behnam7503 ناظم انجمن

  3,894
  10,962
  1,860
  :biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin::biggrin:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,058
  61,288
  حالا چه ذوقي هم ميكنند:35:
   
  behnam7503 از این پست تشکر کرده است.
 10. MHK1372

  MHK1372 I,R.I.B

  4,286
  5,987
  1,099