1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

اميد...عشق...زيبايي

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 23, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﻣﯿﺪ

  ﺷﺨﺼﯽ را ﺑﻪ ﺟﻬﻨﻢ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.در راﻩ ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺸﺖ و ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﺧﯿﺮﻩ ﻣﯽﺷﺪ. ﻧﺎﮔﻬﺎن ﺧﺪا ﻓﺮﻣﻮد: او را ﺑﻪ ﺑﻬﺸﺖ ﺑﺒﺮﯾﺪ. ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ ﭼﺮا؟ﭘﺮوردﮔﺎر ﻓﺮﻣﻮد: او ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد... او اﻣﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺨﺸﺶ داﺷﺖ

  ﻋﺸﻖ

  اﻣﯿﺮی ﺑﻪ ﺷﺎﻫﺰادﻩ ﮔﻔﺖ:ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮام.ﺷﺎﻫﺰادﻩ ﮔﻔﺖ:زﯾﺒﺎﺗﺮ از ﻣﻦ ﺧﻮاﻫﺮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﺗﻮ اﯾﺴﺘﺎدﻩ اﺳﺖ.اﻣﯿﺮ ﺑﺮﮔﺸﺖ و دﯾﺪ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻧﯿﺴﺖ .ﺷﺎﻫﺰادﻩ ﮔﻔﺖ:ﻋﺎﺷﻖ ﻧﯿﺴﺘﯽ !!!!ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ

  زﯾﺒﺎﯾﯽ

  دﺧﺘﺮک ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫﺮ روز ﺟﻠﻮی ﮐﻔﺶ ﻓﺮوﺷﯽ اﯾﺴﺘﺎد و ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رﻧﮓ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﭼﺴﺐ زﺧﻤﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ داﺷﺖ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪ و ﯾﺎد ﺣﺮف ﭘﺪرش اﻓﺘﺎد :اﮔﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺎﻩ ﻫﺮ روز ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﭼﺴﺐ زﺧﻢ ﻫﺎﯾﺖ راﺑﻔﺮوﺷﯽ آﺧﺮ ﻣﺎﻩ ﮐﻔﺶ ﻫﺎی ﻗﺮﻣﺰ رو ﺑﺮات ﻣﯽ ﺧﺮم"دﺧﺘﺮک ﺑﻪ ﮐﻔﺶ ﻫﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮد و ﺑﺎ ﺧﻮد ﮔﻔﺖ:ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ دﻋﺎ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﻫﺮ روز دﺳﺖ و ﭘﺎ ﯾﺎ ﺻﻮرت 100 ﻧﻔﺮ زﺧﻢ ﺑﺸﻪ ﺗﺎ...و ﺑﻌﺪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺑﺎﻻ اﻧﺪاﺧﺖ و راﻩ اﻓﺘﺎد و ﮔﻔﺖ: ﻧﻪ... ﺧﺪا ﻧﮑﻨﻪ...اﺻﻶ ﮐﻔﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮام
  منبع:

  برای مشاهده لینک ها لطفا ثبت نام کنید و یا اگر حساب کاربری دارید وارد شوید

   
  leili، مهربون و rezaco2196 از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﯾﻦ روزﻫﺎ ﺣﺎﻟﻢ ﺧﻮب اﺳﺖ !! ﺧﻮب ِ ﺧﻮب ﻧﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ از دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻧﻪ روزﻧﯽ از ﺳﯿﺎﻫﯽ ! ! !و ﻧﻪ وﺳﻮﺳﻪ ای از دل ﺑﺴـﺘﮕﯽ... ﻧﻮﺷﺘﻨﻢ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ. . . ﺟﺰ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﻦ"ﺑﻌﺪ از "ﺗﻮ"ﺑﻪ ﻫﯿﭻ "او"ﯾﯽ" اﺟﺎزﻩ ی "ﻣﺎ" ﺷﺪن ﻧﺪادﻩ ام
   
  مهربون و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺑــﺎور ﮐــﻦ ﺧـﯿـﻠـﯽ ﺣــﺮف اﺳﺖ

  وﻓــﺎدار دﺳـﺘــﻬــﺎﯾـــﯽ ﺑــﺎﺷـﯽ

  ...ﮐـﻪ ﺣﺘــــﯽ ﯾــﮏ ﺑـــﺎر ﻫـــﻢ ﻟــﻤــﺴـﺸــﺎن ﻧــﮑــﺮدﻩ ای
   
  مهربون و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺧﯿﻠﯿﺎ ﻫﺴﺘﻦ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺐ ﻫﺎ روی ﺗﺨﺖ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و

  !!! ﺷﺐ روی ﺑﺎﻟﺸﺖ ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﺧﻮاﺑﻦ

  ............... ﻫﯿﭽﯽ

  ... ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﮕﻢ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﯿﺸﻮن

  ... آرزوی دور ﺷﺪن اﺷﮏ از ﭼﺸﻤﺎی ﻗﺸﻨﮕﺸﻮن

  ... آرزوی ﯾﻪ دﻧﯿﺎ ﻟﺒﺨﻨﺪ روی ﻟﺐ ﻫﺎی زﯾﺒﺎﺷﻮن

  .......آرزوی ﯾﻪ ﺑﺎﻟﺸﺖ ﺧﺸﮏ روی ﺗﺨﺘﺸﻮن
   
  مهربون و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  .... ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺘﻢ ﺧﻮدﻣﻢ ﻧﻪ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮ

  و ﺑﻪ ﺧﻮدم اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ اﺻﻞ ﺧﻮدﻣﻮ ﻧﺸﻮن ﺑﺪم
   
  مهربون و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  " . ﭘﺴﺮک ﮔﻔﺖ : " ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻗﺎﺷﻖ از دﺳﺘﻢ ﻣﯽ اﻓﺘﺪ " . ﭘﯿﺮﻣﺮد ﮔﻔﺖ : " ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر " . ﭘﺴﺮک آرام ﻧﺠﻮا ﮐﺮد : " ﻣﻦ ﺷﻠﻮارم را ﺧﯿﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ " ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺧﻨﺪﯾﺪ و ﮔﻔﺖ : " ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر ". ﭘﺴﺮک ﮔﻔﺖ : " ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ " . ﭘﯿﺮﻣﺮد ﺳﺮی ﺗﮑﺎن داد و ﮔﻔﺖ : " ﻣﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﻣﺎ ﺑﺪﺗﺮ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ... ﭘﺴﺮک اداﻣﻪ داد:آدم ﺑﺰرگ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻦ . ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻨﺪ . ﺑﻌﺪ ﭘﺴﺮک ﮔﺮﻣﺎی دﺳﺖ ﭼﺮوﮐﯿﺪﻩ ای را ﺣﺲ ﮐﺮد . ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ ﭼﻪ ﺣﺴﯽ داری . . . ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻢ " ( داﺳﺘﺎﻧﮑﯽ از ﺷﻞ ﺳﯿﻠﻮر اﺳﺘﺎﯾﻦ )
   
  مهربون و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ♥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♥

  ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯿﮑﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻤﺶ رو ﻟﮕﺪ ﻣﯽ زدم

  از ﺷﺪت ﺷﻮق ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﻣﺎدرم ﺑﻮد

  ...ﺳﻼﻣﺘﯽ ِ ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺎی دﻧﯿﺎ

  ♥~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~♥
   
  مهربون و rezaco2196 از این پست تشکر کرده اند.
 8. مرسی فاطمه...خیلی زیبا بود....thumbsupthumbsup:wink::22:
  ﻧﻪ... ﺧﺪا ﻧﮑﻨﻪ...اﺻﻶ ﮐﻔﺶ ﻧﻤﯽ ﺧﻮام...:cry::22:
   
  barfi و مهربون از این پست تشکر کرده اند.
 9. مهربون

  مهربون تخریبگر!! امید وارم امیدوار...

  3,500
  6,664
  2,572
  دستی بود همه امیدش به شور وشوق یک طرح و آن را هم زمانه برد . این دستان ناز هدیه ایست به انسانهای زمانه، کاش درک درستش بود.
  مرسی فاطی زیبا بود.:22::22:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  :22: