1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

اطلاعات علمي در مورد خواب

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 25, 2013 در انجمن بهداشت و سلامتی

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﺑﯿﺪن دارﯾﺪ اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ .ﻣﻔﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ

  ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻧﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﻮرد ﺧﻮاب، ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ از 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب در ﺷﺐ دارﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺳﮑﺘﻪ .ﻫﺴﺘﻨﺪ

  ﻣﺤﻘﻘﺎن درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎن ﺳﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﯽ ﺑﺮﻧﺪ و ﺧﻮاب ﺧﻮد را ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺨﺘﺼﺮ ﮐﺮدﻩاﻧﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ 9 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻋﻼﺋﻢ ﺳﮑﺘﻪ را دارا ﻫﺴﺘﻨﺪ ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ وزن ﻃﺒﯿﻌﯽ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ .ﺳﮑﺘﻪ در ﺧﺎﻧﻮادﻩ آنﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ

  ،ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از 6 ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب دارﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﺮﺧﺘﯽ ﺿﻌﻒ ﯾﮏ ﻃﺮف ﺑﺪن، ﮔﯿﺠﯽ، ﺿﻌﯿﻒ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ، ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﯾﮑﺒﺎرﻩ در ﺻﺤﺒﺖ .ﮐﺮدن و ﯾﺎ ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ

  داﻧﺸﻤﻨﺪان داﻧﺸﮕﺎﻩ آﻻﺑﺎﻣﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ از ﺧﻮاب ﺣﺘﯽ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ، ﺳﻦ ، وزن و ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ، ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﺻﻠﯽ ﺳﮑﺘﻪ ﻣﺤﺴﻮب .ﻣﯽﺷﻮد

  ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﮔﺮوﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ/ ﻃﯿﺒﻪ ﻧﺼﺮت

  ﺑﺨﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻧﯿﮏ ﺻﺎﻟﺤﯽ
   
  Niloofare، اتنا ..، مهربون و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. :250:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. ★SARINA★

  ★SARINA★ بانوی زمستان:d

  11,703
  27,150
  1,584
  :269:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.