1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

از همان روز كه دسته حضرت قابيل...!!!!!

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 2, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ دﺳﺖ ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺑﯿﻞ

  ﮔﺸﺖ آﻟﻮدﻩ ﺑﻪ ﺧﻮن ﺣﻀﺮت ﻫﺎﺑﯿﻞ

  از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان آدم

  ﺻﺪر ﭘﯿﻐﺎم آوران ﺣﻀﺮت ﺑﺎری ﺗﻌﺎﻟﯽ

  زﻫﺮ ﺗﻠﺦ دﺷﻤﻨﯽ در ﺧﻮﻧﺸﺎن ﺟﻮﺷﯿﺪ

  آدﻣﯿﺖ ﻣﺮد

  ﮔﺮﭼﻪ آدم زﻧﺪﻩ ﺑﻮد

  از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﯾﻮﺳﻒ را ﺑﺮادر ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻩ اﻧﺪاﺧﺘﻦد

  از ﻫﻤﺎن روزی ﮐﻪ ﺑﺎ ﺷﻼق و ﺧﻮن دﯾﻮارﻩ ﭼﯿﻦ را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ

  آدﻣﯿﺖ ﻣﺮدﻩ ﺑﻮد

  ﺑﻌﺪ دﻧﯿﺎ ﻫﯽ ﭘﺮ از آدم ﺷﺪ واﯾﻦ آﺳﯿﺎب ﮔﺸﺖ و ﮔﺸﺖ

  ﻗﺮن ﻫﺎ از ﻣﺮگ آدم ﻫﻢ ﮔﺬﺷﺖ

  ای درﯾﻎ ، آدﻣﯿﺖ ﺑﺮﻧﮕﺸﺖ

  ﻗﺮن ﻣﺎ

  روزﮔﺎر ﻣﺮگ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ

  ﺳﯿﻨﻪ دﻧﯿﺎ زﺧﻮﺑﯽ ﻫﺎ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ

  ﺻﺤﺒﺖ ازآزادﮔﯽ ﭘﺎﮐﯽ ﻣﺮوت اﺑﻠﻬﯽ اﺳﺖ

  ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﻮﺳﺎ و ﻋﯿﺴﺎ و ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ

  ﻗﺮن ﻣﻮﺳﯽ ﭼﻨﺒﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ

  روزﮔﺎر ﻣﺮگ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ

  ﻣﻦ ﮐﻪ از ﭘﮋﻣﺮدن ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ

  از ﻧﮕﺎﻩ ﺳﺎﮐﺖ ﯾﮏ ﮐﻮدک ﺑﯿﻤﺎر

  از ﻓﻐﺎن ﯾﮏ ﻗﻨﺎری در ﻗﻔﺲ

  از ﻏﻢ ﯾﮏ ﻣﺮد در زﻧﺠﯿﺮ

  ﺣﺘﯽ ﻗﺎﺗﻠﯽ ﺑﺮ دار

  اﺷﮏ در ﭼﺸﻤﺎن و ﺑﻐﻀﻢ در ﮔﻠﻮﺳﺖ

  وﻧﺪرﯾﻦ اﯾﺎم زﻫﺮم در ﭘﯿﺎﻟﻪ زﻫﺮ ﻣﺎرم در ﺳﺒﻮﺳﺖ

  ﻣﺮگ او را از ﮐﺠﺎ ﺑﺎور ﮐﻨﻢ؟

  ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﮋﻣﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻧﯿﺴﺖ

  وای ﺟﻨﮕﻞ را ﺑﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

  دﺳﺖ ﺧﻮن آﻟﻮد را درﭘﯿﺶ ﭼﺸﻢ ﺧﻠﻖ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

  ﻫﯿﭻ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﯽ ﻧﻤﯿﺪارد روا

  آﻧﭽﻪ اﯾﻦﻧﺎﻣﺮدﻣﺎن ﯾﺎ ﺟﺎن اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ

  ﺻﺤﺒﺖ از ﭘﮋﻣﺮدن ﯾﮏ ﺑﺮگ ﻧﯿﺴﺖ

  ﻓﺮض ﮐﻦ ﻣﺮگ ﻗﻨﺎری در ﻗﻔﺲ ﻫﻢ ﻣﺮگ ﻧﯿﺴﺖ

  ﻓﺮض ﮐﻦ ﯾﮏ ﺷﺎﺧﻪ ﮔﻞ ﻫﻢ در ﺟﻬﺎن ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺮﺳﺖ

  ﻓﺮض ﮐﻦ ﺟﻨﮕﻞ ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮد از روز ﻧﺨﺴﺖ

  در ﮐﻮﯾﺮی ﺳﻮت و ﮐﻮر

  در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدﻣﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺼﯿﺒﺘﻬﺎ ﺻﺒﻮر

  ﺻﺤﺒﺖ از ﻣﺮگ ﻣﺤﺒﺖ ﻣﺮگ ﻋﺸﻖ

  ﮔﻔﺘﮕﻮ از ﻣﺮگ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ اﺳﺖ

  " ﻓﺮﯾﺪون ﻣﺸﯿﺮی"
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 2. thumbsupthumbsupthumbsupthumbsupthumbsupthumbsupthumbsup
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  واقعا ايول به فريدون مشيري با اين شاهكارش...!!!!
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 4. thumbsupthumbsupthumbsupthumbsupthumbsupthumbsup
  باهات موافقم
   
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد

  ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ ﮔﻞ ﺳﺮخ

  ﮔﺎﻩ ﺑﺎ ﯾﮏ دل ﺗﻨﮓ

  ﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ روﯾﯿﺪ

  در ﭘﺲ اﯾﻦ ﺑﺎران

  ...ﮔﺎﻩ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻨﺪﯾﺪ ﺑﺮ ﻏﻤﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ؟

  ﺑﻪ زﻣﯿﻦ ﯾﺎ ﺑﻪ زﻣﺎن؟

  ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﻢ ﮐﻪ در آن ... ﻫﺎﻟﻪ ی ﻏﻢ

  ﭼﻮ ﭘﺮﺳﺘﻮی ﺳﯿﺎﻫﯽ ز ﮐﺮان ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﺮان

  ﺑﺎل ﮔﺴﺘﺮدﻩ در اﯾﻦ دﺷﺖ ﺳﮑﻮت

  ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ؟

  ﺑﻪ ﻫﻢ آﻏﻮﺷﯽ ﻣﻦ ﺑﺎ ﻏﻤﻬﺎ

  ﯾﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﺷﺘﻪ ی ﻣﺮوارﯾﺪی

  ﮐﻪ ز ﭼﺸﻤﻢ رﯾﺰد؟

  ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ؟

  ﮐﺎش ﻣﯿﺪاﻧﺴﺘﻢ

  ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ؟

  ﮐﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮد و ﺻﻘﯿﻞ ﺑﻪ ﺳﺮاﭘﺎی وﺟﻮدم دﻟﺴﺮد

  ﺧﻨﺪﻩ ات از ﺳﺮ زور

  و ﮐﻼﻣﺖ ﻫﻤﻪ ﺑﺎ ﻓﮑﺮ دﻟﻢ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ

  ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﯽ؟

  از ﺗﻤﻨﺎی دﻟﻢ ﺑﯽ ﺧﺒﺮی؟

  ﻣﻦ و اﺣﺴﺎس دﻟﻢ دﺷﻤﻦ ﺳﺨﺘﺖ ﻫﺴﺘﯿﻢ؟

  ﯾﺎ ﺗﻘﺎﺻﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دﻟﺖ ﭘﺲ ﺑﺪﻫﻢ

  ﺑﺎﺑﺖ ﻋﺎﺷﻖ ﺷﺪﻧﻢ؟
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﺎش و ﺑﺮو ﺿﺮﺑﻪ ات ﮐﺎری ﺑﻮد دل ﻣﻦ ﺳﺨﺖ ﺷﮑﺴﺖ و ﭼﻪ زﺷﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ و ﺳﺎدﮔﯿﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪی ﺑﻪ ﻣﻦ و ﻋﺸﻖ ﭘﺎﮐﯽ ﮐﻪ ﭘﺮ از ﯾﺎد ﺗﻮ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻠﺐ ﯾﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﯿﺎﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﺗﺎ اﺑﺪ ﻣﺎل ﺗﻮ ﺑﻮد ﺗﻮ ﺑﺮو، ﺑﺮو ﺗﺎ راﺣﺖ ﺗﺮ ﺗﮑﻪ ﻫﺎی دل ﺧﻮد را آرام ﺳﺮ ﻫﻢ ﺑﻨﺪ زﻧﻢ
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  ! آﻫـــﺂﮮ زﻣﺴﺘــﺂלּ

  פـَــوآسَتــــ جَمــع بـــآشـב ... ـﮧ בور ِ ﺗـُـﻮ وَ ﺗَﻤــــﺂﻣـ ِ ﺷﺂﻋـــــﺮآלּــﮧ ﻫــﺂ رآ ـَـﻂ ــﻮآﻫـَﻢ ﺸﯿــــב ...! اَﮔــــﺮ ﺑـﺂ آﻣـَــــבלּ ـَﺘـــــ ...

  ...... او

  פـَـتّــی یــ "سـُـــرفــــﮧ" ُنــــב ...!!
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,061
  61,295
  ای ﺑﺮﯾﺪﻩ از ﻣﻦ و ﻣﺎ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺎﺷﻘﻢ ﻣﻦ . ﻋﺎﺷﻖ ﺗﻮ ای ﺗﻮ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﻮب دﻧﯿﺎ ﺑﺎ ﺗﻮ دارم ﮔﻔﺘﻨﯿﻬﺎ ای آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ ﻫﻮاﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﺴﯽ در ﻧﻈﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰت . ﺟﺰ ﯾﺎد ﻋﺰﯾﺰت . ﮐﺴﯽ ﻫﻤﺴﻔﺮم ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮا ﯾﺎر دﮔﺮ ﻧﯿﺴﺖ
   
  rezaco2196 از این پست تشکر کرده است.