1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

:|اخرین حرف

شروع موضوع توسط barfi ‏Jun 11, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﭼﺮا ﻓﮑﺮﺷﻮ ﻧﮑﺮدی

  ﻣـﯽ دوﻧﺴـﺘﻢ ﮐﻪ دﻋـﺎﻫـﺎم، دﯾـﮕﻪ ﺗﺄﺛﯿـﺮی ﻧـﺪارﻩ

  ﯾـﻪ روزی ﻣـﯽ ری از اﯾﻨﺠـﺎ ، واﺳـﻪ آﻏﺎزی دوﺑـﺎرﻩ

  ﻣﯽ دوﻧﺴـﺘﻢ ﮐﻪ ﯾـﻪ روزی ، ﻣﯿـﺮی و ﺑﺮ ﻧﻤـﯽ ﮔﺮدی

  وﻟـﯽ ﮐـﺎش ﻟﺤﻈﻪ ی رﻓﺘﻦ ، ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ ﻣـﯽ ﮐﺮدی

  ﮐﺎش ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ داری ﻣﯽ ری، ﻣﯽ ری و ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽ ذاری

  ﻣﯽ ری و ﺧﺎﻃـﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ، ﺗﻮی ﭼﺸـﻤﺎم ﺟـﺎ ﻣﯽ ذاری

  ﺟﺎ ﻣـﯽ ذاری ، ﻗﺎب ﻋـﮑﺲِ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﭘﺮ ﺟـﻨﻮﻧــﻮ

  ﺟﺎ ﻣـﯽ ذاری ﺗـﻮ ﻧـﮕـﺎﻫﻢ ، ﻧﻔـﺴـﺎی ﻣـﻬﺮﺑﻮﻧــﻮ

  ﭼـﺮا ﻓﮑﺮﺷـﻮ ﻧﮑـﺮدی ، ﻧﻔـﺴـﺎم ﭘﯿـﺶ ﺗـﻮ ﮔﯿـﺮﻩ

  ﺑﻌـﺪِ ﮐﻮچِ ﺗـﻮ از اﯾﻨﺠـﺎ ، ﺷـﻮق ﺑـﻮدﻧﻢ ﻣـﯽ ﻣﯿـﺮﻩ

  ﻣﯽ ﻣﯿـﺮﻩ ﻫﺮ ﭼـﯽ ﺳﺘﺎرﻩ س، روی ﮐﺎﻏـﺬای ﺗﻘﻮﯾـﻢ

  ﻣﯽ ﺷﮑﻨﻪ ﺷﯿﺸﻪ ی ﺑﻮدن، زﻧـﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺷﻌـﺮ ﺗﺮﺣﯿـﻢ

  ﭼـﺮا ﻓﮑـﺮﺷـﻮ ﻧﮑـﺮدی، ﭼـﺮا رﻓﺘـﯽ ﺑﺮﻧـﮕـﺮدی

  ﻻاﻗﻞ ﮐﺎش، وﻗﺖ رﻓﺘﻦ، ﺧﺪاﺣـﺎﻓـﻈﯽ ﻣـﯽ ﮐـﺮدی
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  دﺳﺘﺎﻧﻢ ﮔﺮﻣﯽ دﺳﺘﺎﻧﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺲ دﺳﺘﺎﻧﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دﻫﻢ

  ﻗﻠﺒﻢ ﺗﭙﺶ ﻗﻠﺒﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺲ ﻗﻠﺒﻢ را ﺑﻪ ﺗﻮ ﻣﯽ دﻫﻢ

  ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻧﮕﺎﻩ زﯾﺒﺎﯾﺖ را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﺲ ﻧﮕﺎﻫﻢ از آن ﺗﻮﺳﺖ

  ﻋﺸﻘﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻮ را ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ وﺑﺮای ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدن دﻟﺘﻨﮕﯽ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ

  دل ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺳﻤﺎن اﺑﺮی از دوری ﺗﻮ اﺑﺮی اﺳﺖ

  درﺧﺸﺶ ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮرﺷﯿﺪ درﺧﺸﺎن اﻧﺘﻈﺎر ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ را ﻣﯿﮑﺸﻨﺪ

  ﭘﺲ ﺑﺪان اﮔﺮ ﭘﺮواﻧﻪ ﺳﻮﺧﺘﻦ ﺷﻤﻊ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ

  ﻣﻦ ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻢ ﮐﺮد

  " ﻋﺎﺷــــﻘــــــﺎﻧــــﻪ دوﺳـــﺘﺖ ﺧﻮاﻫـــــــﻢ داﺷــــﺖ "
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  دﯾﻮوﻧﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮑﻪ

  داری ﻣﯿﺮی از ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ، ﺗﻮ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎ ﺑﯽ ﮐَﺴَﻢ

  ﻧﺮﻓﺘﯽ ﻫﻨﻮز اﻣﺎ ﻣﻦ ، دارم ﺑﻪ ﺟﻨـﻮن ﻣـﯽ رﺳـﻢ

  ﺗﻮی ﻟﺤﻈـﻪ ﻫﺎی ﻏﺮﯾﺐ ، ﺗﻮی ﻏﺮﺑـﺖ زﻧـﺪﮔـﯽ
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﺑﻪ ﻏﺼﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﺷﺪی و اﯾﻦ ﺑﯽ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻋﺬاﺑﻢ ﻣﯽ دﻫﺪ

  ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد

  از اون اول ﻣﺸـﺨﺺ ﺑﻮد ، دﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﮐـﺲ ﺣﺒﺴـﻪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﻦ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰم ، دﻟﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻋﮑﺴﻪ

  دﻟﻢ ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺖ ، دارﻩ ﺑﯽ وﻗﻔﻪ ﻣﯽ ﻣﯿﺮﻩ
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻫﻮای دﺳﺘﺎﺗﻮ ﮐﺮدﻩ اﮔﻪ دﺳﺘـﺎم ، دﺳـﺖ ﻣﻦ ﻧﯿـﺴﺖ

  اﮔﻪ ﺟﺎت ﺧﺎﻟﯿﻪ اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮی دﻧﯿﺎم، دﺳـﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴـﺖ

  دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ اﮔﻪ ﻓﮑﺮم ، ﻫﺮ ﺷﺐ از ﺗﻮ ﻣﯽ ﻧﻮﯾـﺴﻪ
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺖ ، آﺳﺎن ﻧﯿﺴﺖ، ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻣﺤﺎل اﺳﺖ

  ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻪ : ؟
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻣﮕـﻪ ﻣﯽ ﺷﻪ ﺗﻮرو دﯾﺪو ، زﯾﺮ ﻟﺐ ﺳﺎدﻩ دﻋﺎ ﮐﺮد

  ﭘﯿﺶ ﺗﻮ ﻧﻔﺲ ﮐﺸﯿﺪو ، ﺑﯽ ﺻﺪا ﺷﮑـﺮ ﺧﺪا ﮐـﺮد

  ﻣﮕﻪ ﻣﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﻮدو ، ﺑﯽ ﻫﻮا ﻗﺼﺪ ﺳﻔـﺮ داﺷـﺖ
   
  B__B و اتنا .. از این پست تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ... ﻧﻤﯿﺸﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﺖ ﮐﺮد
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  ﻣﻦ ﺗﻘﺎص ﭼﯽ رو ﻣﯽ دم،ﮐﻪ دﻟﺖ ﻧﻤﻮﻧﺪﻩ ﭘﯿﺸﻢ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﻫﺮﺷﺐ،ﺧﺎﻟﯽ از ﺑﻐﺾ ﺗﻮ ﻣﯽ ﺷﻢ ﺧﺎﻟﯽ از ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﯾﯽ،ﮐﻪ ﺑﺮام ﺑﻮدﻩ ﻣﻌﻤﺎ دﺳﺖ ﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻪ،ﺑﺎﻫﺰار ﺷﺎﯾﺪ و اﻣﺎ
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,057
  61,287
  اﮔﻪ ﺑﯽ ﻗﺮارم ﻫﺮﺷﺐ،اﮔﻪ ﺑﺎ ﯾﺎدﺗﻮ ﻫﺴﺘﻢ ﺗﻤﻮم آرزوﻫﺎﻣﻮ،اﮔﻪ ﺑﯽ ﺻﺪا ﺷﮑﺴﺘﻢ اﮔﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻧﻔﺲ ﻫﺎم،اﮔﻪ رﻧﮓ اﻟﺘﻤﺎﺳﻪ اﮔﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﻫﺎی ﺑﯽ ﺗﻮ،واﺳﻪ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﺗﻘﺎﺻﻪ
   
  B__B، اتنا .. و ❥ℳĀΣĐξĤ❥ از این ارسال تشکر کرده اند.