1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

.......آﺧﻪ دل ﻣﻦ, دل ﺳﺎدﻩ ی ﻣﻦ

شروع موضوع توسط barfi ‏Feb 10, 2013 در انجمن درد دل

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺗﻮی آﯾﻨﻪ ﺧﻮدﺗﻮ ﺑﺒﯿﻦ ﭼﻪ زود ﺑﻪ زود

  ﺗﻮی ﺟﻮوﻧﯽ ﻏﺼﻪ اوﻣﺪ ﺳﺮاﻏﺖ ﭘﯿﺮت ﮐﻨﻪ

  ﻧﺬار ﮐﻪ ﺗﻮ اوج ﺟﻮوﻧﯽ ﻏﺒﺎرﻏﻢ

  ﺑﺸﯿﻨﻪ رو دﻟﺖ ﯾﻬﻮ ﭘﯿﺮو زﻣﯿﻦ ﮔﯿﺮت ﮐﻨﻪ

  ﻣﻨﺘﻈﺮش ﻧﺒﺎش دﯾﮕﻪ او ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ

  ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮت اﮔﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎﺷﯽ اون ﻧﻤﯿﺎد

  ﺧﻮدش ﻣﯽ ﮔﻔﺖ ﯾﻪ روزی ﻣﯿﺬارﻩ ﻣﯿﺮﻩ

  ﺧﻮدش ﻣﯿﮕﻔﺖ ﯾﻪ روز ﺧﺎﻃﺮﻩ ﻫﺎﺗﻮ ﻣﯽ ﺑﺮﻩ از ﯾﺎد

  آﺧﻪ دل ﻣﻦ دل ﺳﺎدﻩ ی ﻣﻦ

  ﺗﺎﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮای ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ روی دﯾﻮار

  آﺧﻪ دل ﻣﻦ دل دﯾﻮوﻧﻪ ی ﻣﻦ

  دﯾﺪی اوﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎت ﮔﺬاﺷﺖ ﺑﻌﺪ ﯾﻪ ﻋﻤﺮ آزﮔﺎر

  آﺧﻪ دل ﻣﻦ دل دﯾﻮوﻧﻪ ی ﻣﻦ

  ﺗﺎﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮای ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ روی دﯾﻮار

  دﯾﺪی اوﻧﻢ رﻓﺖ اوﻧﻢ ﺗﻨﻬﺎت ﮔﺬاﺷﺖ رﻓﺖ

  ﺗﻮ ﻣﻮﻧﺪی و ﺑﯽ ﮐﺴﯽ و ﯾﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﭘﯿﺸﺖ

  دﯾﮕﻪ ﻧﻤﯿﺎد دﯾﮕﻪ ﭘﯿﺸﺖ ﻧﻤﯿﺎد

  از اوﭼﯽ ﻣﻮﻧﺪ ﺑﺮات ﺑﻪ ﺟﺰ ﯾﻪ ﻗﺎب ﻋﮑﺲ روﺑﺮوت

  آﺧﻪ دل ﻣﻦ دل دﯾﻮوﻧﻪ ی ﻣﻦ

  ﺗﺎﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮای ﺧﯿﺮﻩ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ روی دﯾﻮار

  ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮای ﺑﺸﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﭘﺎش ﺑﺴﻮزی

  ﺗﺎ ﮐﯽ ﻣﯿﺨﻮای ﺑﺸﯿﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﺑﻪ در ﺑﺪوزیﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺎ ﻏﻢ ﺑﺴﺎزی ﻧﺨﻮاﺳﺘﻢ ﻫﯿﭽﯽ ﻧﮕﯽ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥، SHAPARAK، zhigol و 11 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ... ﯾـﺂدت ﺑـﺂﺷـَﺪ

  ... دﻟـَﺖ ﮐـــﻪ ﺷـِﮑـَﺴﺖ

  ! ... ﺳـَﺮت راﺑﮕـــﯿﺮی ﺑــــــﺂﻟـﺂ

  ﺗـَﻠـﺂﻓے ﻧـَﮑـُﻦ ... ﻓـَﺮﯾــﺂدﻧـَﺰن ... ﺷـَﺮﻣﮕﯿــﻦ ﻧﺒـﺂش

  ... ﺣـَﻮآﺳـَﺖ ﺑـﺂﺷـَﺪ ، دلِ ﺷﮑﺴـﺘﻪ ، ﮔﻮﺷـﻪ ﻫـﺂﯾـَﺶ ﺗﯿــﺰاﺳﺖ

  ... ﻣـَﺒـﺂدآﮐــﻪ دل ودﺳـﺖ آدﻣﯽ راﮐـﻪ روزی دﻟـﺪآرت ﺑﻮد زﺧـﻤـﯽ ﮐُﻨﯽ ﺑــﻪ ﮐـﯿﻦ

  ... ﻣـَﺒـﺂدآﮐــﻪ ﻓـَﺮاﻣﻮش ﮐـُﻨﯽ روزی ﺷـﺎدﯾـَﺶ آرزوﯾـَﺖ ﺑﻮد

  ... ﺻـَﺒﻮرﺑـﺂشُ ﺳـﺂﮐـِﺖ

  ... ﺑـُﻐـﻀـَﺖ رآﭘــِﻨﻬـﺂن ﮐـُﻦ

  ... رﻧﺠـَﺖ راﭘﻨﻬـﺂن ﺗــــــَـــــــﺮ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥، SHAPARAK، Raziyeh و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ... رﻧﺠـَﺖ راﭘﻨﻬـﺂن ﺗــــــَـــــــﺮ

  ﺗﯿﮑﻬﺎی ﻗﻠﺒﻤﻮ ﭘﺎ ﻧﺰن روزﻫﺎی ﺳﺨﺘﻤﻮ ﺟﺎرﻧﺰن ﺗﻨﻬﺎ و ﺧﺴﺘﻪ ام ﻗﻠﺒﯽ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ ام ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﻋﺎدت ﻫﺮ دل ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻏﺼﻪ وﻏﻢ ﺷﺪﻩ ﻋﺎدت ﻫﺮ دل ﻋﺎﺷﻘﯽ ﻗﻠﺒﻢ ﺗﻮ دﺳﺘﻬﺎﯾﯽ ﺗﻮ ﺑﻮد ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺷﯿﺸﻪ ﻋﻤﺮم دﺳﺖ ﺗﻮ ﺑﻮد ﺑﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺗﯿﮑﻪ ﺗﯿﮑﻪ ﮐﺮدی ﻗﻠﺒﻤﻮ زدی ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻗﺒﻠﻤﻮ ﺗﯿﮑﻬﺎی ﻗﺒﻠﻤﻮ ﭘﺲ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮدم

  ... ﻧﮑﻦ اﯾﻨﺠﻮری ﭘﺲ ﺑﺪﻩ ﺑﻪ ﺧﻮدم

  ﭼﻪ روز ﻫﺎی داﺷﺘﯿﻢ ﺑﺎ ﻫﻢ دوﺳﺖ دارم ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﯿﻢ ﻧﺒﻮد اﯾﻦ آﺧﺮﻫﺎی ﺑﻮدﻧﺖ دﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﻧﮕﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺑﻮد ﻧﺒﻮد دﻟﺖ ﭘﯿﺶ ﻣﻦ ﺗﻮ اﻻن ﺑﻪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﭼﯽ ﻣﯿﮕﯽ ﻣﺜﻞ ﻣﻦ دوﺳﺖ دارﻣﻮ ﻣﯽ ﮔﯽ اﺷﮑﻬﺎﻣﻮ ﻧﺪﯾﺪی ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮔﻔﺘﻢ ﺑﻤﻮن ﭘﯿﺸﻢ ﮔﻔﺘﯽ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮔﻔﺘﻢ ﻣﯽ ﺧﻮام ﺑﺎﻫﺎت ﺑﻤﻮﻧﻢ ﮔﻔﺘﯽ ﻧﻤﻮن ﻣﻦ دوﺳﺖ ﻧﺪارم ﮔﻔﺘﻢ ﻣﻦ ﺑﻮدم ﯾﻪ روز ﺗﻨﻬﺎ ﻋﺸﻖ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﺑﻮدی ﺗﻮ ﺣﺎﻻ دﯾﮕﻪ ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮ دﯾﮕﻪ ﮐﻨﺎرم ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺷﮑﺴﺘﯽ ﻣﻨﻮ دﯾﮕﻪ ﮐﻨﺎرم ﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻮ ﺣﮑﻢ ﻣﺮﮔﻤﻮ ﺻﺎدر ﮐﺮدی ﺗﻮ
   
  SHAPARAK، Raziyeh، مهربون و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 4. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﯾﻪ روزاﯾﯽ ﯾﻪ ﺷﺒﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﯾﻪ ادﻣﺎی ﺧﺎﺻﯽ ﺧﯿﻠﯽ اﺣﺘﯿﺎج داری ﮔﻮﺷﯿﺘﻮ ﺑﺮ ﻣﯿﺪاری ﺷﻤﺎرﺷﻮ ﺑﮕﯿﺮی اﻣﺎ ﻣﯿﺪوﻧﯽ ﺑﯽ ﻓﺎﯾﺪس اﯾﻨﻘﺪر دﻟﮕﯿﺮ و دﻟﺘﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﯾﻬﻮ ﺑﺨﻮدت ﻣﯿﺎی ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﺧﯿﺮﻩ ﺷﺪی ﺑﻪ ﯾﻪ ﺻﻔﺤﻪ ی ﺧﺎﻟﯽ ﺑﯿﺠﻮاب اﺷﮑﺎت ﺳﺮازﯾﺮ ﺷﺪن ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺧﻮدت ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯿﮕﯽ اون ﻫﻤﻪ دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ?... اﺧﺮش ﭼﺮا اﯾﻨﻄﻮری ﺷﺪ
   
  SHAPARAK، Raziyeh، مهربون و 3 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  آدﻣﻬﺎ ﻣﺜﻞ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﻣﯽ ﻣﻮﻧﻦ

  اﮔﻪ زﯾﺎدی ﺑﺰرﮔﺸﻮن ﮐﻨﯽ

  ﮐﯿﻔﯿﺘﺸﻮن ﻣﯽ ﯾﺎد ﭘﺎﯾﯿﻦ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥، SHAPARAK، Raziyeh و 5 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 6. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻣﺠﺒﻮرﯾﺪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﺪ

  ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آدﻣﻬﺎ

  ﻓﻘﻂ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ

  در ﻗﻠﺒﺘﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ

  !...ﻧﻪ در زﻧﺪﮔﯿﺘﺎن
   
  SHAPARAK، Raziyeh، اتنا .. و یک نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﻫﺎ را دوﺳﺖ داری اﻣﺎ آن ﻫﺎ را داﺧﻞ ﻗﻔﺲ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﯽ ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎ را دوﺳﺖ داری اﻣﺎ ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﺳﺮخ ﮐﺮدی

  ﺗﻮ ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﮔﻞ ﻫﺎ را دوﺳﺖ داری و ﺗﻮ آن ﻫﺎ را ﭼﯿﺪی ﭘﺲ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯽ ﻣﺮا دوﺳﺖ داری !ﻣﻦ ﺷﺮوع ﮐﺮدم ﺑﻪ ﺗﺮﺳﯿﺪن
   
  SHAPARAK، Raziyeh، مهربون و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 8. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ===== ======= === ===== ... ﺗﺮﺳﯿﺪﻩ ام

  ، ... ﻣﺜﻞ ِ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﮔﻢ ﺷﺪﻩ

  : ﮐﺎش ﮐﺴﯽ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﻣﺮا در آﻏﻮش ﺑﮕﯿﺮد و ﺑﮕﻮﯾﺪ

  ... ﻧﺘﺮس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮی

  ... ﻧﺘﺮس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﺷﻮی

  ===== ======= === =====
   
  SHAPARAK، Raziyeh، مهربون و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ... دﻧـﯿـﺎ را واروﻧـﻪ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻢ

  ..آدم ﻫـﺎ را

  ... اﺗـﻔـﺎق ﻫـﺎ را

  !... ﻧﺮﺳـﯿـﺪن ﻫـﺎ...ﻧﺘـﻮاﻧـﺴـﺘـﻦ ﻫـﺎ...ﻧﺨـﻮاﺳـﺘـﻦ ﻫـﺎ را ﻧـﯿـﺰ

  ...دﻟـﻢ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﺪ

  ...روﯾـﺎﻫـﺎ از ﺳـﺮ و ﮐـﻮل ﻫـﻢ ﺑـﺎﻻ ﺑـﺮوﻧـﺪ

  ... ﻣـﺮدﻣـﺎن ﺑـﺨـﻨـﺪﻧـﺪ از ﺗـﻪ دل

  ...ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻢ ﻫـﺮﮐـﺴـﯽ دﺳـﺖ دراز ﮐـﻨـﺪ و

  ...ﺳـﺘـﺎرﻩ ﺧـﻮدش ﺑـﭽـﯿـﻨـﺪ از آن ﺑـﺎﻻ

  !!...ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫـﻢ دﯾـﮕـﺮ ﺳـﺮ ﺑـﻪ ﺗـﻦ ﻫـﯿـﭻ ﻏـﺼّـﻪ ای ﻧـﺒـﺎﺷـﺪ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥، SHAPARAK، مهربون و 2 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 10. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻮدن ﻗﺪرت ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ

  و اﯾﻦ ﻗﺪرت را ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ داد

  :ﮐﻪ روزی ﻣﯽ ﮔﻔﺖ

  !!!ﻨﻬﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽ ﮔﺬارم
   
  SHAPARAK، Raziyeh، مهربون و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.