1. این پایگاه به ثبت ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران رسیده است.

  مهمان عزیز سپاس بابت بازدید شما از تالار گفتگوی دهه هفتادی ها.

  عضویت در انجمن رایگان بوده و برای عموم باز میباشد . با صرف 30 ثانیه یکی از اعضای دهه هفتادی ها شوید .

آداب افطاری و شب های ماه رمضان !

شروع موضوع توسط barfi ‏Jul 14, 2013 در انجمن مطالب جالب

 1. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اﻋﻤﺎﻟﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺷﺐ ﻫﺎى ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺠﺎ آورد و آن ﭼﻨﺪ اﻣﺮ : اﺳﺖ اوّل اﻓﻄﺎر اﺳﺖ و ﻣﺴﺘﺤﺐ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧﻤﺎز ﺷﺎم اﻓﻄﺎر ﻛﻨﺪ ﻣﮕﺮ .آﻧﻜﻪ ﺿﻌﻒ ﺑﺮ او ﻏﻠﺒﻪ ﻛﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﺟﻤﻌﻰ ﻣﻨﺘﻈﺮ او ﺑﺎﺷﻨﺪ دوّم آﻧﻜﻪ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﺪ ﺑﺎ ﭼﯿﺰ ﭘﺎﻛﯿﺰﻩ از ﺣﺮام و ﺷُﺒﻬﺎت و ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎى ﺣﻼل اﻓﻄﺎر ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﺛﻮاب ﻧﻤﺎزش ﭼﻬﺎرﺻﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺧﺮﻣﺎ و آب و ﺑﻪ رﻃﺐ و ﺑﻪ ﻟﺒﻦ و ﺑﻪ ﺣﻠﻮا و ﺑﻪ ﻧﺒﺎت و ﺑﻪ آب ﮔﺮم ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام .ﻛﻪ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﺧﻮب اﺳﺖ ﺳﻮّم آﻧﻜﻪ در وﻗﺖ اﻓﻄﺎر دﻋﺎﻫﺎى واردﻩ آن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻜﻪ :ﺑﮕﻮﯾﺪ ُاَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻟَﻚَ ﺻُﻤْﺖُ وَﻋَﻠﻰ رِزْﻗِﻚَ اَﻓْﻄَﺮْتُ وَﻋَﻠَﯿْﻚَ ﺗَﻮَﻛَّﻠْﺖ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮ روزﻩ ﮔﺮﻓﺘﻢ و ﺑﺎ روزى ﺗﻮ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﻢ و ﺑﺮ ﺗﻮ ﺗﻮﻛﻞ ﻛﻨﻢ ﺗﺎ ﺧﺪا ﻋﻄﺎ ﻛﻨﺪ ﺑﻪ او ﺛﻮاب ﻫﺮ ﻛﺴﻰ را ﻛﻪ در اﯾﻦ روز روزﻩ داﺷﺘﻪ و اﮔﺮ دﻋﺎى اَﻟﻠّﻬُﻢَّ رَبَّ اﻟﻨّﻮرِ اﻟْﻌَﻈﯿﻢِ را ﻛﻪ ﺳﯿّﺪ و ﻛﻔﻌﻤﻰ رواﯾﺖ ﻛﺮدﻩ اﻧﺪ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﯾﺎﺑﺪ و رواﯾﺖ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺣﻀﺮت اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆ ﻣﻨﯿﻦ )ﻋﻠﯿﻪ : اﻟﺴﻼم( ﻫﺮﮔﺎﻩ ﻣﻰ ﺧﻮاﺳﺖ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﺪ ﻣﻰ ﮔﻔﺖ َﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّﻪِ اَﻟﻠّﻬُﻢَّ ﻟَﻚَ ﺻُﻤْﻨﺎ وَﻋَﻠﻰ رِزْﻗِﻚ ﺧﺪاﯾﺎ ﺑﺮاى ﺗﻮ روزﻩ ﮔﺮﻓﺘﯿﻢ و ﺑﺎ روزى ﺗﻮ ُاَﻓْﻄَﺮْﻧﺎ ﻓَﺘَﻘَﺒَّﻞْ ﻣِﻨّﺎ اِﻧَّﻚَ اَﻧْﺖَ اﻟﺴَّﻤﯿﻊُ اﻟْﻌَﻠﯿﻢ اﻓﻄﺎر ﻛﻨﯿﻢ ﭘﺲ از ﻣﺎ ﺑﭙﺬﯾﺮ ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﺗﻮ ﺷﻨﻮا و داﻧﺎﯾﻰ ِﭼﻬﺎرم در ﻟﻘﻤﻪ اوّل ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑِﺴْﻢِ اﻟﻠّﻪِ اﻟﺮَّﺣْﻤﻦِ اﻟﺮّﺣَﯿﻢِ ﯾﺎ واﺳِﻊَ اﻟْﻤَﻐْﻔِﺮَة اِﻏْﻔِﺮْ ﻟﻰ ﺗﺎ ﺧﺪا او را ﺑﯿﺎﻣﺮزد و در ﺧﺒﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﺧﺮ ﻫﺮ روز از روزﻫﺎى ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﺧﺪا ﻫﺰار ﻫﺰار ﻛﺲ را از آﺗﺶ ﺟﻬﻨّﻢ آزاد ﻣﻰ ﻛﻨﺪ ﭘﺲ از ﺣﻖ . ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺨﻮاﻩ ﻛﻪ ﺗﻮ را ﯾﻜﻰ از آﻧﻬﺎ ﻗﺮار دﻫﺪ . ﭘﻨﺠﻢ در وﻗﺖ اﻓﻄﺎر ﺳﻮرﻩ ﻗﺪر ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺷﺸﻢ در وﻗﺖ اﻓﻄﺎر ﺗﺼﺪّق ﻛﻨﺪ و اﻓﻄﺎر دﻫﺪ روزﻩ داران را اﮔﺮ ﭼﻪ ﺑﻪ َﭼﻨﺪ داﻧﻪ ﺧﺮﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﺮﺑﺘﻰ آب ﺑﺎﺷﺪ و از ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ﺻَﻠَّﻰ اﻟﻠَّﻪِ ﻋَﻠِﯿﻪِ و آﻟﻪ( ﻣﺮوﯾﺴﺖ ﻛﻪ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ اﻓﻄﺎر دﻫﺪ روزﻩ دارى را از ﺑﺮاى او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ اﺟﺮِ آن روزﻩ دار ﺑﺪون آﻧﻜﻪ از اﺟﺮ او ﭼﯿﺰى ﻛﻢ ﺷﻮد و ﻫﻢ از ﺑﺮاى او ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﻣﺜﻞ آن ﻋﻤﻞ ﻧﯿﻜﻮﯾﻰ ﻛﻪ ﺑﺠﺎ آورد آن اﻓﻄﺎر ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺑﻪ ﻗﻮﻩ آن ﻃﻌﺎم و آﯾﺔ اﻟﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﻠّﻰ در رﺳﺎﻟﻪ ﺳَﻌﺪِﯾَّﻪ از ﺣﻀﺮت ﺻﺎدق )ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم( ﻧﻘﻞ ﻛﺮدﻩ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﻮد ﻫﺮ ﻣﺆﻣﻨﻰ ﻛﻪ اﻃﻌﺎم ﻛﻨﺪ ﻣﺆﻣﻨﻰ را ﻟﻘﻤﻪ اى در ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺮاى او اﺟﺮ ﻛﺴﻰ ﻛﻪ ﺳﻰ ﺑﻨﺪﻩ ﻣﺆﻣﻦ آزاد ﻛﺮدﻩ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺑﺮاى او ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺰد ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﯾﻚ دﻋﺎى . ﻣﺴﺘﺠﺎب ﻫﻔﺘﻢ در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺧﻮاﻧﺪن ﻫﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ اِﻧّﺎ اَﻧﺰَﻟْﻨﺎﻩُ وارد اﺳﺖ ﻫﺸﺘﻢ در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺣﻢَّ دُﺧﺎن را ﺑﺨﻮاﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﯿﺴّﺮ ﺷﻮد ﻧﻬﻢ ﺳﯿّﺪ رواﯾﺖ ﻛﺮدﻩ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ اﯾﻦ دﻋﺎ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ در ﻫﺮ ﺷﺐ ﻣﺎﻩ : رﻣﻀﺎن آﻣﺮزﯾﺪﻩ ﺷﻮد ﮔﻨﺎﻫﺎن ﭼﻬﻞ ﺳﺎل او اَﻟﻠّﻬُﻢَّ رَبَّ ﺷَﻬْﺮِ رَﻣَﻀﺎنَ اﻟَّﺬى اَﻧْﺰَﻟْﺖَ ﻓﯿﻪِ اﻟْﻘُﺮْآنَ وَاﻓْﺘَﺮَﺿْﺖَ ﻋﻠﻰ ﺧﺪاﯾﺎ اى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻣﺎﻩ رﻣﻀﺎن ﻛﻪ در آن ﻗﺮآن را ﻓﺮﺳﺘﺎدى و ﺑﺮ َﻋِﺒﺎدِكَ ﻓﯿﻪِ اﻟﺼِّﯿﺎمَ ﺻَﻞِّ ﻋَﻠﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَ آلِ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ وَارْزُﻗْﻨﻰ ﺣَﺞَّ ﺑَﯿْﺘِﻚ ﺑﻨﺪﮔﺎن روزﻩ را در اﯾﻦ ﻣﺎﻩ واﺟﺐ ﻛﺮدى درود ﻓﺮﺳﺖ ﺑﺮ ﻣﺤﻤﺪ و آل ﻣﺤﻤﺪ و روزﯾﻢ ﮔﺮدان ﺣﺞ ﺧﺎﻧﻪ َاﻟْﺤَﺮامِ ﻓﻰ ﻋﺎﻣﻰ ﻫﺬا وَ ﻓﻰ ﻛُﻞِّ ﻋﺎمٍ وَاﻏْﻔِﺮْ ﻟﻰ ﺗِﻠْﻚَ اﻟﺬُّﻧُﻮبَ اﻟْﻌِﻈﺎم ﻣﺤﺘﺮم ﺧﻮد ﻛﻌﺒﻪ را در اﯾﻦ ﺳﺎل و در ﻫﺮ ﺳﺎل و ﺑﯿﺎﻣﺮز ﺑﺮاﯾﻢ اﯾﻦ ﮔﻨﺎﻫﺎن ﺑﺰرگ را ُﻓَﺎِﻧَّﻪُ ﻻ ﯾَﻐْﻔِﺮُﻫﺎ ﻏَﯿْﺮُكَ ﯾﺎ رَﺣْﻤﻦُ ﯾﺎ ﻋَﻼّم ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺘﻰ ﻧﯿﺎﻣﺮزد آﻧﻬﺎ را ﺟﺰ ﺗﻮ اى ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ و اى ﺑﺴﯿﺎر داﻧﺎ دﻫﻢ در ﻫﺮ ﺷﺐ ﺑﺨﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻣﻐﺮﺑﺪﻋﺎى ﺣﺞّ را ﻛﻪ در ﻗﺴﻢ اوّل ﮔﺬﺷﺖ
   
  ❥ℳĀΣĐξĤ❥، parimah، sky girl و 4 نفر دیگر از این ارسال تشکر کرده اند.
 2. magid202020

  magid202020 خوشا عشقو خوشا خون جگر خوردن

  854
  2,934
  456
  :smile::wink:thumbsup
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 3. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  اصلا بهت نمیاد بیای تو این تاپیک ها :35:
   
  magid202020 از این پست تشکر کرده است.
 4. magid202020

  magid202020 خوشا عشقو خوشا خون جگر خوردن

  854
  2,934
  456
  چیه مگه ما دین نداریم هان؟؟؟؟؟؟؟
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 5. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  شک دارم روزه بگیری !!!!:24:
   
  magid202020 از این پست تشکر کرده است.
 6. magid202020

  magid202020 خوشا عشقو خوشا خون جگر خوردن

  854
  2,934
  456
  روزه هم میگیریم اگه خدا بخات:smile:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 7. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  احسنت احسنت :12:
   
  magid202020 از این پست تشکر کرده است.
 8. magid202020

  magid202020 خوشا عشقو خوشا خون جگر خوردن

  854
  2,934
  456
  :38:

  :243:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.
 9. barfi

  barfi ♡ ftmh ♡ همراه انجمن

  22,450
  61,059
  61,290
  دعا کم منم توفیق بیابم !!!:smile:
   
  magid202020 از این پست تشکر کرده است.
 10. :221::221::221::225::225:
   
  barfi از این پست تشکر کرده است.