آرشین ‏Nov 29, 2014
می گویند گاهی فاصله یعنی علاقه اما من می گم زندگی باخاطرات کسی که نیست می گویندغصه گذرااست اما من می گم یارهمیشگی آدماست می گویند احساس داشته باش اما من می گم نداشته باش می شکونندوسیاه می کنند
راز گل سرخ، amircj و فرشته ی مرگ از این ارسال تشکر کرده اند.