MILAD TABRIZ ‏Apr 25, 2015
مرد مثل شمع میسوزد تا.........
خونه.......گرم.....روشن........امن ...... باصفا.......یخچال پور .....لباس شیگ ......شهریه دانشگاه ....
ولی دریغ از یه زبان تشکر یه دست نوازش
ARA* از این پست تشکر کرده است.