ramin5 ‏Aug 7, 2013
بهانه های دنیا تو را از یادم نخواهند برد، من تو را در قلبم دارم............