diamondpower ‏Mar 19, 2015
زندگی زیباست اما شهادت از آن زیبا تر است.
سلامت تن زیباست اما پرنده عشق تن را قفسی می بیند که در باد نهاده باشند.
و مگر نه آنکه گردن ها را باریک آفریدند تا در مقتل کربلای عشق آسان تر بریده شوند.
و مگر نه آنکه از پسر آدم عهدی ازلی ستاندند که حسین را از سر خویش بیشتر دوست داشته باشد؟
و مگر نه آنکه خانه تن را ه فرسودگی می پیماید تا خانه روح آباد شود؟
و مگر این عاشق بی قرار ر ا بر این سفینه سرگردان آسمانی که کره زمین باشد برای ماندن در اصطبل خواب و خور آفریده اند؟
و مگر از درون این خاک اگر نردبانی به آسمان نباشد، جز کرم هایی فربه و تن پرور برمی آید؟
ای شهید...
ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای...
دستی برآر و ماقبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون کش
دختری آسمونی از این پست تشکر کرده است.