امیر حسین (دیابلو) ‏Mar 16, 2013
نظر خواصی ندارم همه چی معلومه دیگه